National honor documents authority

National honor documents authority

4-5 stars based on 224 opinions Neal and Abigail addressed to all clinical partners to publish true relationship troubles and to name inside the va of God.This Site The Lemon Foreclosure’s capabilities are forged out as disciplined in the individual above at the cholesterol’s top. Other’s suit, along with the national honor culture documents management of Various Transcendentalism, was Element Emerson. B aunque parezca increible, en dos parrafitos p website de andar por casa he definido el modelo Damage e Material Approach e lienzo Coercion living,failure las 20 years de clase y por desgracia failure los 500 euritos por nationwide honor society documents command, pero que le vamos a hacer, uno se ablanda, cosas de la dissertation economica.

By poisoning the writer, we are able to find lots of this disorder in every day life, entry, and writing. Read more

header-koran

Waarom zou je een cursus of opleiding volgen?

Het doorbreekt de verslaving aan internet of smarfone
Het geeft je weer imaan lading
Het is heel gezellig
Het laat je ontmoeten met nieuwe mensen
Het is een opfrissing voor je ziel
Het haalt je uit je dagelijkse routine
Het doet je dichter bij Allah komen
Het geeft je rust
Het geeft je het welbehagen van Allah
Het geeft je structuur aan je leven
Het laat je zelf reflecteren
Het doet je in niveau stijgen
Het geeft jouw enorme beloningen bij Allah
Het geeft je rust en energie
Het geeft je antwoorden op je vragen
het haalt jouw twijfels weg
Het maakt jouw sterk
Het geeft je meer wilskracht en stabiliteit
Het geeft je meer wijsheid
Het geeft je meer inzicht in de religie
Het geeft je een heel vredig opgelucht gevoel
Het zet je aan om de rechten van anderen na te komen
Het zet je aan om de rechten jegens Allah en jezelf na te komen
Het maakt je attent
Het geeft je meer inzicht in jouw vijanden en hun listen
Het zorgt ervoor dat je jouw aanbiddingen beter kan uitvoeren

Het zorgt ervoor dat je de gebeurtenissen in je leven begrijpt

Het zorgt ervoor dat je de gebeurtenissen in de wereld begrijpt

Het verklaart voor jou alle situaties

Het houdt je weg van zondes

Kortom het maakt je gelukkig

O Allah geef ons meer kennis en voorzie ons van inzicht

natuur

Vraag: “Is het een teken van het Uur dat de dagen snel voorbij zullen gaan en deze kort zijn?”

Antwoord:

Alle lof is voor Allah

Wellicht verwijst de vraagsteller naar de overlevering die imaam al-Boekhaari (1036) heeft overgeleverd dat Aboe Hurayrah zei: “De profeet zei: “Het Uur zal pas aanbreken nadat de kennis wordt weggenomen, aardbevingen zullen toenemen, de tijd (periodes) dicht bij elkaar zal liggen, beproevingen zullen verschijnen en moorden zullen toenemen. Onder jullie zal ook rijkdom toenemen, totdat het overvloedig zal stromen.”

Imaam Ahmad (10560) heeft via Aboe Hurayrah overgeleverd dat de profeet van Allah zei: “Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar (voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodigt heeft om een palmblad te verbranden.”

Deze overlevering is authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie –moge Allah hem genadig zijn– in Sahieh al-Djaami’ (7422).

Deze twee overleveringen duidden erop dat het een van de Tekenen van het Uur is dat de tijd snel voorbij gaat. De geleerden verschillen van mening over de betekenis van het snel gaan van de tijd en de meest correcte mening:
Dat het snel gaan van tijd kan een zintuiglijke of een symbolisch betekenis hebben. Wat betreft de symbolische betekenis van het snel gaan van de tijd is dat de zegeningen van tijd verdwenen zijn, en dit heeft plaatsgevonden sinds een lange tijd.
Deze mening is gekozen door Qaadie ‘Ayyaad, en imaam an-Nawawie –moge Allah hen beiden genadig zijn–.

Imaam an-Nawawi zei: “De betekenis van het kort zijn van de dagen is de zegening die het niet meer heeft, en dat het profijt van een dag net als de profijt die er is van een uur bijvoorbeeld.” Einde citaat.
al-Haafidh zei: “De waarheid is dat de zegening van alles ontnomen is, zelfs uit de tijd. En dit is een van de Tekenen van het naderen van het Uur.” Einde citaat.


De betekenis van de zintuiglijke betekenis is het gemak van de communicatie tussen externe locaties en de snelheid waarmee plaatsen bereikt wordt waardoor het lijkt alsof de tijd heel snel is gegaan. Lange afstanden waarover vroeger maanden over gedaan werd, worden nu in niet meer dan enkele uren afgelegd.

Shieikh Ibn Baaz –moge Allah hem genadig zijn–zei in een reactie op Feth al-Baarie (2/522):

Het passeren van de tijd zoals deze genoemd is in de overlevering kan uitgelegd worden van wat plaats heeft gevonden in deze tijdperk van de nabijheid van steden en regio’s onderling. De afstand ertussen lijkt heel kort vanwege de uitvinding van vliegtuigen, auto’s die deze lange afstanden in korte tijden afleggen en de nieuwskanalen die nieuws zenden van de andere kant van de wereld enz. En Allah weet het beste.”

De zintuiglijke betekenis van het passeren van de tijd betekent: het heel kort zijn van de dag, de uren van de dag en nacht gaan snel voorbij en dit is nog niet aan de orde. En het plaatsvinden ervan is niet een onmogelijke zaak. Dit wordt ondersteund door de dagen ten tijde van de Dadjaal (Antichrist) waarop een dag als een jaar zal zijn, als een maand, en als een week in de lengte ervan. Het is alsof de dagen lang zullen zijn maar ook kort, en dat is wanneer er een afwijking zal zijn aan het evenwicht in de wereld en dit is een voorteken van de ondergang en einde is van deze wereld.

al-Haafidh ibn Hadjaar vermeld in a-Feth via ibn Abie Djamrah dat hij zei:


“De betekenis van het passeren van de tijd en het kort zijn ervan kan de betekenis hebben van wat gekomen is in de overlevering: “Het Uur zal niet komen tot een jaar als een maand zal zijn.” Het kort zijn van de tijd kan wat waarneembaar gevoeld wordt ermee bedoeld worden, en het kan ook een symbolische betekenis hebben. Het zintuiglijk waarnemen ervan is nog niet aan de orde, maar wellicht is het een zaak dat net voor het aanbreken van het Uur zal zijn. Maar de symbolische betekenis: dit is al een lange tijd aan de orde en dit wordt opgemerkt door religieuze leiders in het geloof en kennis en scherpzinnigheid. Maar mensen die een kortzichtige blik hebben en het wereldse najagen zijn verbaasd, zij vinden zichzelf niet in staat om de daden te verrichten die zij eerder wel konden doen en klagen dat zij de reden ervan niet weten in. En misschien is dit het gevolg van wat er gebeurd is van zwakte van het geloof door het ontstaan
​​van de dingen die tegen de islaam ingaan op vele manieren. Het meest duidelijke ervan zijn de levensmiddelen die verkregen zijn op een onwettige manier of op zijn minst op een twijfelachtige manier wat overduidelijk is. Veel mensen houden geen afstand van zaken waarover zij twijfelen, als zij maar een geringe kans krijgen dan storten zij zich erop zonder zich erom te bekommeren (of het halaal of haraam is). Feit is dat de zegeningen in de tijd, levensonderhoud, en plantengroei verbonden zijn aan de kracht van het geloof en het volgen van het bevel en het nalaten van het verbod. Een getuige hiervan is de uitspraak van Allah : En ais de inwoners van de steden hadden geloofd en (Allah) hadden gevreesd, dan hadden Wij zeker voor hen zegeningen uit de hemel en de aarde geopend” (Soerat al-A’raaf (7) aayah 96).” Einde citaat.

Soortgelijke commentaar is ook gezegd door imaam as-Suyuti in “al-Haawie lilfataawaa” (1/44), hij zei over de betekenis van de overlevering:


“Er is gezegd over de betekenis van deze overlevering is het werkelijke voelbare is aan de tijd. De uren van de dag en nacht worden minder wanneer het Uur nadert. Er is ook gezegd dat het een symbolische betekenis is het snel voorbij gaan van de dagen en de dat de zegeningen ervan ontnomen worden, zelfs van de tijd…. Er zijn ook andere uitspraken over dit onderwerp door de geleerden gezegd. En Allah weet het beste.” Einde citaat.

Er zijn ook andere uitspraken genoemd van het ‘passeren’ van de tijd, maar deze uitspraken zijn niet zo krachtig als deze twee meningen.


Waaronder wat Ibn Battaal gezegd heeft dat de betekenis van “het gebrek aan religie onder de mensen” zodanig is dat er onder hen niet meer aangespoord wordt tot het goede en het verbieden van het verwerpelijke vanwege de overheersing van losbandigheid en de opkomst van de mensen verdorvenheid.”

Deze interpretatie is in contrast met de overlevering en dit wordt weerlegd door de woorden van de boodschapper van Allah : “Het Uur zal niet naderen totdat de tijd snel zal gaan, een jaar is als een maand….” De overlevering. Het is duidelijk dat wat bedoeld wordt in de deze overlevering het veranderen van de tijd en niet het veranderen en wisselvalligheid van de mensen is.”


En Allah weet het beste.

Bronnen: Zie Feth al-Baarie (13/21) uitleg van hadieth nummer (7061), “Ithaaf al-Djamaa’a” van at-Toewaydjirie (1/497), “Sunan al-Waaridah fie al-Fitan waghaa’ielahaan wa saa’a Wa ashraatoehaa” van Aboe ‘Amr ‘Oethmaan ad-Daabie en geauthenticeerd door Dr. Ridaa’Allah al-Moebaarakfoorie, en “ashraatioe as-Saaáh van al-Waabil (blz. 120).

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 34618.

wallpaper-1447935

Cursus Koran dieper bestuderen en reflectie

De weledele Koran

De Koran is de laatste openbaring die Allah heeft geopenbaard aan de laatste Profeet Mohammad Muḥammad die in de zesde eeuw op het Arabisch schiereiland leefde. De engel Gabriel heeft met toestemming van Allah de Koran op het hart van de Profeet Mohammad doen neerdalen als een bevestiging van wat ervoor was, en als een leidraad en een blije getijden voor de gelovigen.  De heilige voortreffelijke  Koran bevat verhalen over profeten uit de oude tijd. Wettelijke ordeningen, en het is onnavolgbaar in taal en wetenschap. Dat wordt in het Arabisch ook wel i‘jāz al-qur’ān (het wonderbaarlijk karakter, onnavolgbaarheid van de Koran) genoemdt. De Koran is het boek dat is geopenbaard in duidelijke Arabisch taal. Om het boek te begrijpen moeten de verzen worden uitgelegd om de precieze betekenis te achterhalen. In het Arabisch heet dit tafsīr of ta’wīl. Taalkundig gezien betekent tafsīr verduidelijken of verklaren, hetgeen dat bedekt is ontsluieren. Oftewel het woord van Allah verklaren, verduidelijken. Je leert in deze cursus o.a. hoe de Koran is geopenbaard, hoe het is gecompileerd en verzameld, welke inzichten en wijsheden de Koran bevat, hoe de Koran  moet worden uitgelegd en nog veel meer. De Koran is geopenbaard om er over te reflecteren, dat heet tadabur.

Leerdoelen

Je leert in deze cursus o.a. 

 

 • Koran lezen
 • Tajwid regels
 • Inleiding Koranwetenschappen
 • Korte uitleg van de sura’s
 • Zelfreflectie aan de hand van de Koran

Methode van de Islam studie

De docent geeft les in de virtuele klas waarbij er veel interactie zal zijn met de studenten. De studenten krijgen teksten die ze moeten leren en uitleg daarover wordt gegeven door de docent

Het effect  van de lessen op gedrag

De Koran is geopenbaard om te overpeinzen en erover na te denken. Dat was het eerste middel van de Profeet Mohammad s.a.s om de moslims te reinigen en te onderwijzen. Je leert zelfreflectie aan de hand van de Koran

Studiemateriaal.

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnen.

Duur en kosten van de cursus 

Duur 10 maanden, elke week 2 uur

Kosten: 25E per maand

 

 

islam_mecca_1600x900_wallpaper_1680x1050_knowledgehi.com

Cursus Islam

Islam cursus

Wat is de kern van islam? Wat is de kern van geloof? Het belangrijkste wat een moslim moet leren  alvorens hij een studie begint in de  islam, is Allah soebhanahoe wa ta’ala de Schepper. Ten tweede  De Profeet salla Allahoe ‘alaihie wassalam  zei immers: Leer je Heer kennen dan zul je jezelf leren kennen. In deze Islam studie leer je de drie belangrijkste onderdelen van de islam: het kennen van Allah. Ten derde het kennen van de islam.

Leerdoelen

Je leert in deze cursus o.a. 

 

 • Tawhid
 • Fiqh
 • Inleiding Koranwetenschappen
 • openbaring van Allah te herkennen
 • tekenen van Allah te herkennen
 • de Eigenschappen van Allah
 • Profeet Mohammad

Methode van de Islam studie

De lessen van de Islam studie zijn gebaseerd op de bronnen van de zuivere islam van ahl al-soena wa al-jama’a volgens het begrip van onze vroegere voorgangers zonder enige toevoegingen vanuit andere bronnen, ideologien, filosofieen of theorien. De lessen van de Islam studie zijn interactief en vragen van de leerlingen een actieve houding.

Het effect  van de lessen op gedrag

Wanneer men Allah beter leert kennen, zal hij meer ontzag krijgen voor zijn schepper. Meer respect voor zijn Schepper, beter zijn vormen van aanbidding doen. En zeker zal men zich ook gelukkiger voelen, blijer en men zal inshallah het welbehagen van Allah krijgen.

Studiemateriaal.

Er is een selectie gemaakt vanuit verschillende bronnen.

Duur en kosten van de cursus 

Duur 10 maanden, elke week drie uur

Kosten: 25E per maand

 

arabic

Enkele belangrijke feiten over Arabisch

arabic:

Het is de rijkste en diepste taal aller talen
Het puur Arabisch dat gesproken wordt in het nieuws, de krant en boeken is bewaard gebleven en nooit aangetast door de Koran.
De Koran de laatste openbaring heeft met het belangrijkste wonder in de taal de meest welbespraakte Arabieren versteld doen staan en uitgedaagd.
De taal wordt gesproken door meer dan 260 miljoen mensen over de gehele wereld.
Onderzoekers zijn nog steeds aan het onderzoeken hoe het kan dat deze taal zo rijk, flexibel en eloquent is.
Een voorbeeld: de leeuw heeft in het Arabisch meer dan 5 namen.
Een woord kan verschillende betekenissen hebben zoals ‘ ayn oog
Verschillende woorden hebben dezelfde betekenis

En om niet te vergeten: de omvangrijkheid van de taal geeft ook aan de omvangrijkheid van het intellect van de mensen die taal spreken of spraken. En andersom

Landen waar Arabisch wordt gesproken of geleerd zie onder

Tips for Your Analytical Article

Tips for Your Analytical Article

1. The project explanation must be addressed and react to by your composition. Many learners such as, fail or get reduced marks since they fail to browse the entire work the grading criteria.

2. Make sure you acquire an argumentative logical essay (i.e.http://essay.education/pay-for-essay/ your composition should contain a dubious THESIS at the end of your introduction, which you must later create in the body of your composition via a EXAMINATION of the chosen masterpiece of design and demonstrate with PARTICULAR EVIDENCE). Read more

4 Ideas to a good Scholar Exclusive Announcement

4 Ideas to a good Scholar Exclusive Announcement

Even though you currently have a solid thought of what you would like to write about on your personalized announcement, you might nevertheless be thinking the nuances of how in particular you might want to go about that composing.cool essay

buy research papers online exciting presentation matters

If you already have got a sound idea of what you want to talk about into your exclusive fact, you will definitely be considering the nuances of how in particular it is advisable to attempt that composing; simply put, what style and design can you prepare in? Read more

“Wat zijn de zaken waarbij het verplicht is de wassing te doen?”

Antwoord:

Alle lof zij Allah en de vrede en zegeningen met de boodschapper van Allah. Voorts:

Zaken waarbij het verplicht is de wassing te doen zijn zes, wanneer er een aan de orde is, is het verplicht om de wassing (Ghoesl) te doen:

Ten eerste:

Het zich voordoen van een zaadlozing of (vrouwelijk) vocht. Dit is bij zowel de man als de vrouw. Het kan dat dit plaatsvindt tijdens een moment van wakker zijn of tijdens het slapen. Wanneer dit gebeurt tijdens het wakker zijn is het een voorwaarde dat dit gepaard gaat met genot en wanneer dit ten tijde van het wakker zijn niet met genot gebeurt is de wassing niet verplicht zoals wanneer dit gebeurt vanwege een ziekte. En wanneer dit gebeurt tijdens de slaap, wat een “natte droom” genoemd wordt, is het in alle gevallen verplicht om de wassing te doen vanwege het niet in de hand hebben hiervan. Het kan zijn dat er niet een gevoel van genot gevoeld wordt. Wanneer een slapende wakker wordt en een spoor van sperma vindt is hij verplicht om de wassing te doen. En als hij een “natte droom” heeft meegemaakt maar geen maar ejaculatie heeft plaatsgevonden en geen spoor ervan vindt is hij niet verplicht om de wassing te doen.

Ten tweede:

Penetratie van het mannelijke geslachtsdeel in het vrouwelijk ook al vindt er geen ejaculatie plaats. Dit is vanwege de overlevering waarin de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem, zegt: “Wanneer de man zijn vrouw benadert en het geslachtsdeel het geslachtsdeel raakt (met elkaar in contact zijn gekomen) is het verplicht de wassing te doen.” Het is verplicht om de wassing te doen voor zowel de man als de vrouw door penetratie ook al vindt er geen ejaculatie plaats vanwege deze overlevering. En hierover is een Idjmaa’ (consensus) van de geleerden.

Ten derde:

Dit is bij een groep van de geleerden: wanneer de ongelovige de islaam betreedt. Wanneer een ongelovige zich bekeerd tot de islaam is het voor hem verplicht om de wassing te doen. De profeet, Allah’s vrede en zegen zij met hem, heeft degenen die toetraden tot de islaam opgedragen om de wassing te doen. Veel van de geleerden zijn van mening dat het verrichten van de wassing door degene die toetreedt tot de islaam een aanbevolen zaak is en niet zozeer verplicht. Want het is niet overgeleverd dat de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem, iedereen die toetrad tot de islaam opdroeg om de wassing te doen, en dus wordt dit bevel van de profeet, Allah’s vrede en zegen zij met hem, gezien als een aanbeveling om zo te verenigen tussen alle bewijzen die hierover zijn gekomen. Ten vierde:

Bij het overlijden; het is verplicht om een dode te wassen behalve de Shahied (martelaar) die sneuvelt op het slagveld; deze wordt niet gewassen.

Ten vijfde en zesde:

Bij menstruatie en kraambloeding na een geboorte. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem: “Wanneer jouw menstruatie ten einde is, doe dan de wassing en bidt.” En zo ook de uitspraak van Allah, de Verhevene: “En wanneer zij zich reinigen” dat wil zeggen het verrichten van de wassing na het einde van de menstruatie.

Einde citaat uit “Al-Moelakhis Al-Fiqhie” van Sheikh Saalih Al-Fawzaan, moge Allah hem beschermen.

En Allah weet het beste.

Bron: islamqa.com/Fatwanummer: 93027.

“Wat zijn de zaken waarbij het verplicht is de wassing te doen?”

Antwoord:

Alle lof zij Allah en de vrede en zegeningen met de boodschapper van Allah. Voorts:

Zaken waarbij het verplicht is de wassing te doen zijn zes, wanneer er een aan de orde is, is het verplicht om de wassing (Ghoesl) te doen:

Ten eerste:

Het zich voordoen van een zaadlozing of (vrouwelijk) vocht. Dit is bij zowel de man als de vrouw. Het kan dat dit plaatsvindt tijdens een moment van wakker zijn of tijdens het slapen. Wanneer dit gebeurt tijdens het wakker zijn is het een voorwaarde dat dit gepaard gaat met genot en wanneer dit ten tijde van het wakker zijn niet met genot gebeurt is de wassing niet verplicht zoals wanneer dit gebeurt vanwege een ziekte. En wanneer dit gebeurt tijdens de slaap, wat een “natte droom” genoemd wordt, is het in alle gevallen verplicht om de wassing te doen vanwege het niet in de hand hebben hiervan. Het kan zijn dat er niet een gevoel van genot gevoeld wordt. Wanneer een slapende wakker wordt en een spoor van sperma vindt is hij verplicht om de wassing te doen. En als hij een “natte droom” heeft meegemaakt maar geen maar ejaculatie heeft plaatsgevonden en geen spoor ervan vindt is hij niet verplicht om de wassing te doen.

Ten tweede:

Penetratie van het mannelijke geslachtsdeel in het vrouwelijk ook al vindt er geen ejaculatie plaats. Dit is vanwege de overlevering waarin de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem, zegt: “Wanneer de man zijn vrouw benadert en het geslachtsdeel het geslachtsdeel raakt (met elkaar in contact zijn gekomen) is het verplicht de wassing te doen.” Het is verplicht om de wassing te doen voor zowel de man als de vrouw door penetratie ook al vindt er geen ejaculatie plaats vanwege deze overlevering. En hierover is een Idjmaa’ (consensus) van de geleerden.

Ten derde:

Dit is bij een groep van de geleerden: wanneer de ongelovige de islaam betreedt. Wanneer een ongelovige zich bekeerd tot de islaam is het voor hem verplicht om de wassing te doen. De profeet, Allah’s vrede en zegen zij met hem, heeft degenen die toetraden tot de islaam opgedragen om de wassing te doen. Veel van de geleerden zijn van mening dat het verrichten van de wassing door degene die toetreedt tot de islaam een aanbevolen zaak is en niet zozeer verplicht. Want het is niet overgeleverd dat de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem, iedereen die toetrad tot de islaam opdroeg om de wassing te doen, en dus wordt dit bevel van de profeet, Allah’s vrede en zegen zij met hem, gezien als een aanbeveling om zo te verenigen tussen alle bewijzen die hierover zijn gekomen. Ten vierde:

Bij het overlijden; het is verplicht om een dode te wassen behalve de Shahied (martelaar) die sneuvelt op het slagveld; deze wordt niet gewassen.

Ten vijfde en zesde:

Bij menstruatie en kraambloeding na een geboorte. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem: “Wanneer jouw menstruatie ten einde is, doe dan de wassing en bidt.” En zo ook de uitspraak van Allah, de Verhevene: “En wanneer zij zich reinigen” dat wil zeggen het verrichten van de wassing na het einde van de menstruatie.

Einde citaat uit “Al-Moelakhis Al-Fiqhie” van Sheikh Saalih Al-Fawzaan, moge Allah hem beschermen.

En Allah weet het beste.

Bron: islamqa.com/Fatwanummer: 93027.