Aarde-vauit-Heelal

Waarom zweert Allah bij sommigen van Zijn schepsels (zoals de maan, de zon enz.)?

 

 

Waarom zweert Allah bij sommigen van Zijn schepsels (zoals de maan, de zon enz.)?

 

Vraag: de christenen zijn van mening dat het niet nodig en overbodig is dat Allah een eed aflegt bij Zichzelf of sommige van zijn schepsels, maar in onze wetgeving zijn er vele verzen gekomen waarin Allah een eed aflegt bij sommige van Zijn schepsels. Ik zou graag duidelijkheid hierover willen hebben.

 

Antwoord:

 

Als eerste:

Het is noodzakelijk dat wij dienen te weten dat Allah doet wat Hij wil. Hij wordt niet gevraagd wat Hij doet en zij (mensen) worden wel gevraagd wat zij doen. Het is niet aan de dienaar om zijn Heer te vragen: “Waarom doet U dit?!” Maar de verplichting voor de dienaar is dat hij datgene uitvoert waarmee zijn Heer hem heeft opgedragen. Ieblies verzette zich tegen het Bevel van zijn Heer toen Hij hem opdroeg om de knieling te doen voor Adam. Allah zegt: “En toen Wij tot de Engelen zeiden: “Kniel jullie neer voor Adam,” toen knielden zij allen, behalve Iblies (Satan). Hij zei: “Moet ik (mij) neerknielen voor iemand die U uit aarde heeft geschapen?” (Soerat al-Israa’ (17) aayah 61) Allah heeft hem hierna vervloekt en verwijdert van Zijn Barmhartigheid.

 

Imaam al-Qoertoebie zei: “Het is aan Allah om een eed af te leggen bij wie Hij wil van Zijn scheppingen van dieren en levenloze dingen, al weten wij niet de wijsheid die erachter schuilt.” Einde citaat. (Zie al-Djaami’li-Ahkaam al-QOr-aan: 19/237).

Sheikh ibn ‘Oethaymeen zei ook:

“Dit (zweren) behoort tot een Daad van Allah, en Allah wordt niet gevraagd waarom Hij iets doet. Het is aan Allah om te zweren bij wie Hij wil van Zijn schepping, Hij is de Ondervrager en niet de ondervraagde, de Regeerder en niet over wie geregeerd wordt.” Einde citaat. (zie Modjmoo’al-Fataawa war-rasaa’iel ibn ‘Oethaymeen: 10/797).

Als tweede:

Deze zaken waarmee Allah een eed heeft afgelegd zijn Tekenen van Allah’s Eenheid, en bewijzen van Zijn Almacht, en Zijn Macht de doden te doen herleven. Het afleggen van een eed bij deze schepsels duidt op de Grootsheid van Zijn Almacht, en de volmaaktheid van Zijn Heerschappij. Hierin (de eden) is gegeven dat dienaren geen excuus hebben aangezien Allah een eed aflegt bij deze geweldige schepsels om de dienaren te wijzen naar de Grootheid van Allah.

Sheikh al-Islaam zei: “Het is aan Allah om een eed af te leggen bij wie Hij wil van Zijn schepsels, omdat deze schepsels Zijn Tekenen en zijn schepsels zijn, deze schepsels zijn een bewijs van Zijn Heerschappij, Goddelijkheid, Eenheid, onbegrensde Kennis, Macht, Wil, Barmhartigheid, Grootsheid, en Zijn Trots en Glorie. Allah zweert bij deze schepsels, omdat de eed die hiermee afgelegd wordt de Grootsheid van Allah inhoudt. En wij als schepselen van Allah mogen niet een eed afleggen met deze schepsels. Hierover is er een consensus tussen geleerden.” Einde citaat. (Zie Madjmoo’al-Fataawa: 1/290).

Sheikh ibn ‘Oethaymeen- moge Allah hem Barmhartig wezen- heeft de wijsheid achter de eed van Allah bij Zijn schepsels uiteengezet:

“Als er gevraagd wordt: wat is het nut van de eed van Allah terwijl wij weten dat dit absolute Waarheid is zonder een eed?! Want wanneer een eed voor een gelovige volk bestemd is, is dit overbodig want zij geloven de Woorden van hun Heer. En als de eed bedoelt is voor een ongelovig volk, heeft het geen nut, immers: zij geloven toch niet. Allah I zegt: “En als jij aan degenen aan wie de Schrift is gegeven alle Tekenen brengt, dan nog zullen zij jouw Qiblah niet volgen.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 145). Dan is het antwoord als volgt:

Ten eerste: de meerwaarde van het afleggen van een eed vanuit verschillende invalshoeken:

 

 1. Dit is een manier die gebruikt wordt in de Arabische taal om zaken kracht bij te zetten middels een eed, ondanks dat het bekend is bij eenieder, of dat het ontkent wordt bij degene die aangesproken wordt. De Qor-aan is neergezonden met een duidelijke heldere en zuivere Arabische taal. 2. De zekerheid (al-Yaqeen) van de gelovige in het geloof neemt toe en wordt door deze eed gesterkt, en er is geen bezwaar om zaken waarvan men al zeker is nog zekerder en sterker te maken waardoor het hart nog meer rust vindt hierin. Allah zegt over de profeet Iebrahiem: “En toen Iebrâhîm zei: “Mijn Heer, toon mij hoe U de doden doet leven.” Hij (Allah) zei: “Geloof jij dan niet?” Hij zei: “Jawel maar opdat mijn hart tot rust komt.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 260). 3. Allah zweert bij geweldige zaken die duiden op de perfectie en volmaaktheid van Zijn Macht, Geweldigheid, en Kennis. Allah maakt middels deze geweldige zaken waarmee een eed afgelegd wordt dat hetgeen waarover Hij zweert Waarheid is 4. Aandacht en overpeinzing over datgene waarmee een eed wordt afgelegd.

(Zie Madjmoo’ Fataawa war-Rasaa’iel ibn ‘Oethaymeen: 10/612-613). Ten tweede:

Wat betreft de bewering van de christenen dat het niet nodig is dat er een eed wordt afgelegd, om daarmee de moslims te provoceren en aan het twijfelen te zetten: wij hebben reeds gezegd dat het Gebod en Bevel voordien en nadien behoort  aan Allah. Het is aan Allah om te zweren bij Hij wil, en datgene te doen wat Hij wil: “Hij kan niet over Zijn handelen ondervraagd worden, terwijl zij wel ondervraagd worden.” (Soerat al-Anbiyaa’ (21) aayah 23). Ondanks dit feit is het aan de christenen niet te oordelen dat er in zijn geloof en boeken geen eed afgelegd wordt. Het is een onjuiste bewering dat God  in hun boeken (Evangelie) geen eed aflegt bij Zijn schepsels. Wij lezen als voorbeeld: (De Heer zweert bij de trots van Jakob: “Ik zal nooit hun handelingen vergeten)” (Het boek van  Amos 8: 7).

In de vertaling tussen de christelijke denominaties die zij allen gemeen hebben in dezelfde paragraaf: (zwoer de Heer bij de status van Jakob : Nooit zal IK hun daden die zij hebben verricht vergeten!)

Dus volgens de Bijbel heeft God gezworen bij een dief en een bedrieger en een overspelige…!Omdat, volgens hen, Jakob de profetie gestolen heeft van zijn broer “Esau” (Genesis 27) ..en zijn oom  “Laban” heeft bedrogen bij schapen (Genesis: 30 [32-43]) .. Hij was ook getrouwd met meer dan een vrouw; namelijk “Rachel” en “Lea” (twee zussen!) .. (volgens hen) ging hij binnen bij twee slavinnen “Bilha” en “Zilfa” die behoorden tot zijn twee vrouwen Rachel en Lea (Genesis 30 [4] en Genesis: 3  [9-10]. Volgens de maatstaven van de christenen is dit pure overspel…!![1] En wij moslims eren en respecteren de edele profeet Jakob en vrijwaren hem van de leugens en aantijgingen waarmee hij besmeurd wordt door  van de leugenaars. Maar wij zeggen tegen hen:

 

Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?!

 

[1] “Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt. [2] Want onder het oordeel dat jullie vellen, zul je vallen, en met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. [3] Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? [4] Of hoe kun je tegen een ander zeggen: Laat me de splinter uit je oog halen, en kijk, de balk zit in je eigen oog? [5] Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog, en pas dan zie je scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen.”  (Matheus: 7 [1-5]).

Dit als  je denkt dat er een splinter is in het oog van de ander, hoe zit het dan als deze splinter in je eigen oog zit?!
En Allah weet het beste.

 

Bron: Islam vraag & antwoord (www.islamqa.com) van Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid- moge -Allah hem behouden. ‘Aqieda onder rubriek: “Tewheed” (Eenheid van Allah). Vraagnummer:  154463

 

 

 

 

[1] Verheven is Allah boven wat zij over Hem zeggen! En ver zijn de profeten en boodschappers van de smet en zonde waarmee zij beschuldigd worden.

2159368481_1

Verlaat de ziel het lichaam tijdens de slaap?

 

 

 

Verlaat de ziel het lichaam tijdens de slaap?

 

Vraag: “Is het zo dat de ziel het lichaam verlaat tijdens de slaap? Want soms heb ik net voor het slapen het gevoel alsof mijn ziel uit mijn lichaam gaat, ik hoor niets, ik zie niets, en voel niets voor een paar seconden. Daarna ben ik weer bij en voel dan weer alles.”

 

Antwoord:
Alle lof is voor Allah.
Er zijn duidelijke bewijzen gekomen in het Boek van Allah en de Soennah die aangeven dat de ziel genomen wordt tijdens de slaap, en dat slaap een vorm is van een ‘dood’ (‘kleine dood’). Onder deze bewijzen: 1 – De woorden van de Almachtige:  Allah neemt de zielen weg bij hun sterven en bij degenen die niet sterven in hun slaap. Dan houdt Hij de zielen waarvoor Hij de dood leeft beslist achter, en stuurt Hij de overigen (terug) tot een vastgestelde tijd. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Soerat az-Zoemar (39) aayah 42).

 

2 – En de uitspraak van Allah: Hij is degene die jullie (zielen) in de nacht wegneemt en Hij weet wat jullie gedurende dag verricht hebben.” (Soerat al-An’aam (6) aayah 60).

3 – Aboe Qataadah verhaalt dat zij sliepen en het gebed ging voorbij, de boodschapper van Allah zei: “Allah neemt jullie zielen wanneer Hij wil, en laat deze -terugkeren wanneer Hij wil.” Overgeleverd door imaam al-Boekhaari (7474).
4 – Aboe Djoehayfah zei: “De boodschapper van Allah was op reis waarin zij sliepen totdat de zon opgekomen was en het Fadjr gebed voorbij was. Hij zei: “Jullie waren als het ware ‘dood’ en Allah heeft jullie zielen teruggebracht (naar jullie lichamen).Wie slaapt en het gebed gaat aan hem voorbij dient deze te bidden wanneer hij wakker wordt, en wie vergeet een gebed te bidden dient deze te bidden wanneer hij zich deze herinnert.” Overgeleverd door Aboe Ya’laa in al-Moesnad (2/192), en authentiek verklaar door Sheikh al-Baanie in ‘ir-Waa’al-Ghaliell’ (1/293).

5 – Hoedhayfah levert over dat de boodschapper van Allah gewend was te zeggen als hij opstond uit zijn slaap: “Alh’amdoe liellaahie lladhie ah’yaana ba’ada maa amaatana wa ilayhie nnoeshoer.” (Alle lof zij Allah Die ons tot leven brengt nadat Hij ons heeft doen sterven en tot Hem is de terugkeer).Overgeleverd door al-Boekhaari (6312), en deze overlevering is ook vermeld door imaam Moeslim in zijn Sahieh (2711) van al-Baraa’ ibn ‘Aazib. Deze bewijzen zijn genoemd door al-Haafidz Ibn Radjab moge Allah hem genadig zijn, en hij zei: “Het vers is een bewijs dat slaap een soort ‘dood’ is. De overlevering geeft aan dat tijdens de slaap de ziel weggenomen wordt, en dat dit een soort van een dood is wanneer deze tijdens de slaap weggenomen wordt.” Einde citaat uit Feth al-Baari van Ibn Radjab (3/325). Maar de het nemen van de ziel in de slaap is niet een volledige scheiding van de ziel van het lichaam zoals dit gebeurt bij de dood. Het voortbestaan ​​van het leven in het lichaam tijdens de slaap is het bewijs van de voortzetting de ziel in het lichaam tijdens de slaap. Maar de gehechtheid eraan is veel minder dan wanneer de mens wakker is. Niet alle scheiding van het ziel van de lichaam betekent ook de dood. Maar wat er gebeurt met het lichaam verschilt per soort van afscheiding van de ziel ervan. Ibn Radjab- moge Allah hem genadig zijn- zei: Het nemen van de zielen uit het lichaam vereist niet een gehele scheiding van het lichaam, maar het kan zijn dat de ziel genomen wordt, maar toch in contact blijft met het lichaam, zoals de slapende.” Einde citaat uit Feth al-Baari van ibn Radjab (3/326). Zie ook andere uitspraken van geleerden omtrent dit onderwerp zoals in “ah-Kaam al-Qor’aan” (15/261) van imaam al-Qoertoebie- moge Allah hem genadig zijn- en “Feth al-Baari” (11/114) van Ibn Hadjar- moge Allah hem genadig zijn-. Wat lijkt ons dat wat u noemt in uw vraag niet iets in deze zaak, de dood van de ziel in de slaap is tijdens de slaap alleen, en is niet voor het slapen gaan zoals u noemt in uw vraag. Misschien is datgene wat u overkomen is een psychologische kwestie, of het veel bezig zijn met de dood of iets dergelijks.

We vragen Allah om u te genezen en uw situatie te verbeteren.

En Allah weet het beste. Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem beschermen- Vraagnummer:160880.

foi

Is de shahaada genoeg om het paradijs te betreden

 

Is het uitspreken van de twee getuigenissen (dat er geen god met recht aanbeden wordt dan Allah is, en dat Moh’ammed de boodschapper van Allah is) genoeg om het Paradijs te betreden?!

Vraag: is het juist dat wanneer de getuigenis uitgesproken wordt dit genoeg is om het Paradijs te betreden op de Dag des Oordeels?!

Antwoord:

Alle lof is voor Allah. Islam houdt niet alleen het uitspreken de twee getuigenissen, maar het is noodzakelijk dat er aan voorwaarden wordt voldaan opdat deze getuigenis daadwerkelijk ook waar wordt gemaakt opdat degene die het uitspreekt zich moslim kan noemen. De islam is gebouwd op geloofsovertuigingen, en het uitspreken en het verrichten van daden. Op het gezag van ‘Oebaadah ibn Saamit dat de boodschapper van Allah zei: “Wie getuigt dat er geen god is, behalve Allah alleen, zonder partner of iets aan Hem toe te kennen en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is en dat Jezus Zijn dienaar en Boodschapper is, een woord waarmee Allah Maria heeft begunstigd en een geest gecreëerd door Hem en dat het Paradijs waarheid is en dat de Hel waarheid is; Allah zal hem toelaten tot het Paradijs door welke acht poorten hij maar wenst.” (Overgeleverd door al-Boekhaari (3252) en Moeslim (28).

Sheikh Abdurahmaan ibn Hassan ibn Moh’ammed ibn ‘Abdoelwahaab zei als commentaar op deze overlevering: “Oftewel: degene die het uitspreekt, en weet wat de betekenis inhoud, en zowel openlijk als innerlijk ernaar handelt. Het is noodzakelijk dat deze getuigenis gepaard gaat met kennis, zekerheid, en handelingen die hiermee in verband worden gebracht. Zoals Allah zegt: “Weet dat er geen god is dan Allah.” (Soerat Moh’ammed (47) aayah 19). En de uitspraak van Allah  “…behalve wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben”. (Soerat az-Zoekhroef (43) aayah 86). Wat betreft het uitspreken ervan zonder kennis te hebben van de betekenis ervan, zonder zekerheid, en zonder daden die ermee verbonden zijn zoals het nemen van afgoderij, zuiverheid (Ikhlaas) in zowel daden als woorden en het verrichten van zowel daden met de tong, het hart als de ledematen heeft geen profijt en nut hiermee. Hierover is er een overeenstemming bereikt tussen geleerden.” (Einde citaat).

Imaam al-Qoertoebie zei in zijn boekwerk “Al-moefhim ‘allaa Sahieh Moeslim” onder paragraaf: “Het is niet voldoende om alleen maar de getuigenis uit te spreken, maar het hart dient ervan overtuigd te zijn”:

“… dit duidt op de verdorvenheid van extremisten van Al-Moerdji-ah[1] die beweren dat het uitspreken van de twee getuigenissen voldoende is voor oprecht geloof. De overleveringen genoemd in dit paragraaf duiden op de ongeldigheid ervan. De geloofsleer van de Al-Moerdji-ah is een bedorven geloofsleer want het keurt hypocrisie goed en oordeelt over de hypocriet dat hij volledige geloof bezit (want als je de getuigenis maar uitspreekt)[2] en dit zonder twijfel ongeldig en onwaar.” Einde citaat.

In de voorgaande overlevering is er een zinsdeel die hierop duidt en dat is de profeet’s uitspraak: “Wie getuigt” en een getuigenis is niet voldoende behalve wanneer dit met kennis, zekerheid, zuiverheid en oprechtheid is.” (Zie Fath al-Madjied blz. 36). En de voorwaarden van de getuigenis dat er geen god is dan Allah zijn er zeven. Deze zijn beknopt:

 1. De eerste voorwaarde is Al-i’lm (kennis).

Het is een verplichting voor een ieder die de Shahaada uitspreekt, dat diegene weet wat het betekent. Allah zegt in de Qor-aan:  “Weet, dat er geen god is dan Allah.” (Soerat Moh’ammed (47) aayah 19).  Als iemand dus negeert dat Allah Ta’ala de Enige is Die het waard is aanbeden te worden, dan is zijn Islam tenietgedaan. Om deze reden is kennis een fundamentele voorwaarde voor de acceptatie van iemand’s Islam. In een overlevering is gekomen: “Degene die sterft en weet ‘Laa ilaaha illallaah’; dat er niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah, zal het Paradijs binnentreden.” (Overgeleverd door imaam Moeslim)

Allah I zegt: “Dit is een Verkondiging voor de mensen,opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden, en opdat zij weten dat Hij de Enige God is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen.” (Soerat Iebrahiem (14) aayah 52).  Het is erg belangrijk te vermelden dat Allah Ta’ala niet zei:” Opdat zij zeggen dat Hij Eén is”, Hij zei: “Opdat zij weten dat Hij Eén is.”

 1. De tweede voorwaarde is Al-Yaqeen (zekerheid).

De dienaar dient absolute zekerheid te hebben over het feit dat alle aanbiddingen alleen aan Allah gericht mogen zijn en hij mag hierover niet twijfelen.

Allah zegt: “Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allaah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen.” (Soerat al-Hoedjoeraat (51) aayah 15).

 1. De derde voorwaarde van is Al-Qoebool (acceptatie).

Wanneer een persoon heeft geleerd over Tewhied en de betekenis van ‘Laa ilaaha illallaah’ en Al-Yaqien heeft, moet hij vervolgens mondeling getuigen dat hij de Shahaada accepteert en dit om geen enkele reden ontkent, behalve onder Ikraah (dwang).

Allah zegt: Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: “er is geen god dan Allah” Toen waren zij hoogmoedig. En zij zeggen: Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een bezeten dichter.” (Soerat As-Saaffaat (37) aayah 35-36).

 1. De vierde voorwaarde van Tewhied is Al-Inqiyaad (inschikkelijkheid).

Allah zegt: Bij jou Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden volledig”. (Soerat an-Nissaa’ (4) aayah 65)

 1. De vijfde voorwaarde van Tewhied is As-Sidq (oprechtheid).

Degene die Tewhied verklaart met zijn tong en dan de betekenis verwerpt met zijn hart, zijn Tewhied zal niet geaccepteerd worden en het zal hem niet redden, zoals Allah  duidelijk zegt over de Moenafiqoen (huichelaars): “Wanneer de huichelaars tot jou komen, dan zeggen zij: “Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allah bent”. En Allah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent en Allah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn.” ( Soerat Al-Moenaafiqoen aayah 1).

Allah beantwoordt hen (de huichelaars) door te zeggen: “En er zijn onder de mensen, die zeggen: “Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, terwijl zij geen gelovigen zijn.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 8).

 1. De zesde voorwaarde van Tewhied is Al-Ichlaas (eerlijkheid/zuiverheid).

Al-Ichlaas is het toekennen van alle aanbiddingen aan Allah Alleen, niet voor iets of iemand anders. Allah  zegt: “Zij werden niets anders bevolen dan Allah met de zuivere aanbidding te bidden.” (Soerat al-Bajjinah (98) aayah 5). De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Allah heeft het Vuur verboden verklaard voor eenieder die ‘Laa ilaaha illallaah’ zegt op de Weg van Allah.” (Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim). Hij heeft ook gezegd: “De gelukkigste mensen met mijn voorspraak op de Dag des Oordeels zijn zij die ‘Laa ilaaha illallaah’ oprecht vanuit het hart zeggen (tegen Allah)” (Overgeleverd door imaam al-Boekhaari).

 1. De zevende voorwaarde voor Tewhied is Al-Mahabba (Liefde).

Allah zegt: “En er zijn onder de mensen die naast Allah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 165). En de voorwaarden voor het tweede gedeelte van de getuigenis ‘dat Moh’ammed’ de boodschapper van Allah’ zijn hetzelfde als de voorwaarden van ‘laa illaaha illa llah’ en dit is genoemd is de vragen 9104 en 12295.

En Allah weet het beste.

Bron: Islam vraag & antwoord (www.islamqa.com) van Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid- moge -Allah hem behouden. ‘Aqieda onder rubriek: “Tewheed” (Eenheid van Allah). Vraagnummer:  82857.

 

[1] Al-Moerdji-ah: Eén van de dwalende groeperingen in de Islam. Zij zijn degenen die de daden scheiden (irdjaa-) van al-Iemaan (het Geloof). De daden behoren volgens hen niet tot al-Iemaan en al-Iemaan is enkel en alleen het erkennen met het hart. De grote zondaar is bij hen dan ook een gelovige met een volmaakt geloof, al verricht hij nog zoveel zonden en al laat hij nog zoveel verplichtingen na. Al-Djahmiyyah hebben ook hun methodiek en dit extreem is het tegengestelde van het extreem van de methodiek van al-Khawaaridj (zie Sharh Loem’atil-I’tiqaad van al-Imaam Ibn ‘Oethaymien – moge Allah hem genadig zijn).

 

[2] Dit is onjuist want Allah zegt in de Qor-aan:  Soerat al-Moenaafiqoen  “Wanneer de huichelaars tot jou komen, dan zeggen zij: “Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allah bent”. En Allah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent en Allah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn.” ( Soerat Al-Moenaafiqoen (63) aayah 1).

2370f725

Adam, de schepping van Allah

Wat is de wijsheid waarom Allah Adam in fasen schiep terwijl Allah in staat is hem te scheppen met het woord “wees” (zoals de uitspraak van Allah : “Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees’, en het is”?

 

Vraag: “Zoals bekend is heeft Allah alles geschapen uit het niets met het woord “Wees”. Waarom heeft Allah Adam geschapen uit klei en niet uit het niets met hetzelfde woord (‘Wees)? Ik kan dit onderwerp niet goed begrijpen en hoop op meer uitleg en verduidelijking.” Antwoord:
Alle lof is voor Allah.
Ten eerste:
Wat er genoemd is in de Qor-aan dat Adam geschapen werd uit zand, of klei, of aarde heeft betrekking op de fasen waarin hij geschapen. Elke fase is genoemd en op de juiste plaats geplaatst in het boek van Allah.
Wat betreft de volgorde van de stadia waarin Adam door Allah geschapen werd: dit is begonnen met “zand”, vervolgens is er water aan toegevoegd waardoor het “klei” werd. Daarna werd dit klei “zwart slijk”. Toen deze substantie droog werd, zonder tussenkomst van vuur, werd het “Salsaal”, en “Salsaal” is klei dat opgedroogd is zonder dat er vuur aan te pas is. Daarna werd er door Allah een ziel ingeblazen in deze schepsel waardoor het een mens werd, Adam genaamd.

 

Sheikh Mohammed al-Amien ash-Shanqeeti-moge Allah hem genadig zijn- zei:

“Als je dit weet, weet dan dat Allah de Almachtige in Zijn Boek de fasen van deze klei waaruit Adam is geschapen uiteen heeft gezet en verduidelijkt. Als eerste noemt Allah de fase van aarde: Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van ‘Îessa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Aadam. Hij schiep hem uit aarde.” (Soerat aal- ‘Imraan (3) aayah 59). En de uitspraak van Allah : “O mensen, als jullie in twijfel verkeren over de Opstanding: voorwaar, Wij schiepen jullie uit aarde.” (Soerat al-Hadj (22) aayah 5), als mede de uitspraak van Allah :   “Hij is Degene Die jullie uit aarde heeft geschapen.” (Soerat Ghaafir (40) aayah 67) en soortgelijke verzen uit de Qor-aan.
Daarna wees Allah erop dat het zand met vocht vermengd werd waardoor deze klei werd (tweede fase). Zoals de uitspraak van Allah:Voorwaar, Wij hebben hen van kleverige klei geschapen.” (Soerat as-Saafaat (37) aayah 11). En Zijn uitspraak: “En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen.” (Soerat al-Moe’minoen (23) aayah 12). En de uitspraak van Allah : “En Hij begon de schepping van de mens uit klei.” (Soerat as-Sadjdah (32) aayah 7). En andere verzen.

 

Verder verduidelijkt Allah dat dit klei zwart werd en veranderde: “zwart slijk” (derde fase). Daarna licht Allah toe dat deze substantie geleidelijk opdroogde en “Salsaal” werd die een kletterende geluid heeft nadat deze droog werd. Allah zegt: En voorzeker, Wij hebben de mens (Aadam) geschapen uit klei, van zwart slijk gevormd.” (Soerat al-Hidjr (15) aayah 26). En de uitspraak van Allah: “Hij heeft de mens geschapen van droge klei, als aardewerk.” (Soerat ar-Rahmaan (55) aayah 14). En de kennis is bij Allah.

Zie “ad-Dwaa’ al-Bayaan” (2/274-275).
Ten tweede: Er is geen twijfel dat er grote wijsheid zit achter hetgeen Allah voorbeschikt, schept en wettig en religieus voorschrijft. Hij is de Alwijze, en een van Zijn attributen is wijsheid. Maar Allah brengt Zijn schepping niet op de hoogte van alles wat Hij wil of voorschrijft. De islamitische wet komt met zaken die het verstand versteld doen staan en niet wat het verstand verwerpt. De geleerden hebben getracht om enigszins de wijsheden te zoeken waarover Allah hen niet heeft bericht over de wijsheden erachter. In een aantal gevallen hebben zij hierover geschreven, en in andere gevallen waren zij hiertoe niet in staat. Maar in alle gevallen hebben zij zich neergelegd bij het gebod van Allah en dat Hij Alwijs is met betrekking tot Zijn schepping en Zijn wetgeving. Wanneer het religieuze wetten betrof haasten zij zich in het uitvoeren van de geboden en het nalaten van de verboden. Dit is de werkelijke essentie en kern van volledige dienaarschap tot Allah (al-‘Oeboediyah).

 

De moslim gelooft stellig en is ervan overtuigd dat het gebod van Allah de Almachtige voor iets, hoe groot en geweldig dit ook moge zijn, wanneer Hij dit wil dat dit plaatsvindt Hij er “Wees” tegen zegt en het is zoals Hij wil. Zoals de Woorden van Allah dit bevestigen: Is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet bij machte om het gelijke ervan te scheppen? Zeker wel! En Hij is de Schepper, de Alwetende. Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt hij er slechts tegen: “Wees,” en het is.” (Soerat Yaasin (36) aayah 81-82).

Denk na over deze twee verzen, die in het kader van de schepping van de hemelen en de aarde en de schepping van de mens gekomen zijn; niets is onmogelijk voor Allah te scheppen, wanneer Hij de aanwezigheid ervan wil zegt hij er “Wees” tegen en het is. Als Allah ons bericht dat Hij de hemelen en de aarde in zes dagen schiep dan is er geen twijfel dat hierin een grootse wijsheid zit. Zie ook het antwoord op vraagnummer (20613). Zo is het ook gesteld met de schepping van onze vader Adam, Allah is in staat om hem te scheppen met het woord “Wees”, maar Allah wil hem in fasen scheppen, en er is geen twijfel dat hierachter een grote wijsheid schuilt.

Er kunnen verschillende wijsheden afgeleid worden van de schepping van Adam, waaronder: 1 – Dat Allah hem schiep uit zand om zo de Almacht van Allah te laten zien met betrekking tot Zijn schepping.

Het doel hiervan is: verwijzen naar het prachtige scheppingsverhaal, aangezien Allah uit een niets betekende hoedanigheid (zand en water) een schepping tevoorschijn haalt die de meester is onder zijn soort van alle soorten en vormen van de materiële wereld met het leven.
“Zie at-Tahreer wa Tanweer” (14/42).

2 – Aangezien de engelen geschapen zijn voor aanbidding, gehoorzaamheid en het gedenken van Allah, is het gepast dat zij geschapen zijn uit licht, en aangezien de eigenschap van de demonen (Shayaateen) opruiing, influisteringen, en kwaadaardigheid is, is het gepast dat hun schepping uit vuur is. En dan de mens: de mens is de gevolmachtigde op deze aarde en de bewoner ervan, en aangezien de aarde bestaat uit zowel moeilijke als makkelijke gronden, vruchtbare als onvruchtbare, goede en slechte aarde, is het geschikt dat de schepping van waaruit Adam geschapen is in overeenstemming is met de karakteristieken van de aarde. Licht is een geheel, vuur is een geheel, maar zand en aarde: per plaats is dit anders. En zo is precies ook de mens. Dit is ook wat de boodschapper van Allah verduidelijkte met zijn woorden: “Allah heeft Adam geschapen uit een handvol aarde die Hij van alle soorten aarde verzamelde. De zonen van Adam zijn dienovereenkomstig ook zoals de aarde: er zijn er onder hen met een rode huidskleur, of blanke huidskleur, of zwarte huidskleur, makkelijk of moeilijk, goed of slecht en daar tussen in.” Overgeleverd door at-Thirmidzi (2955) en Aboe Daawood (4693) en authentiek verklaard door at-Thirmidzi en al-Baanie in Sahieh at-Thirmidzi.

 

3 – Een van de grootste wijsheden van de schepping van Adam is dat Allah Adam wil onderscheiden van al Zijn schepping en dat is dat Adam door Allah eigenhandig is geschapen met Zijn Edele Handen. En dit is niet aan de orde wanneer Adam uit het niets was geschapen. De engelen en de Djinn zijn geschapen uit het niets, in hun geval wordt niet gezegd dat zij geschapen zijn met Allah’s Handen. Allah zegt: “Hij (Allah) zei: “O Iblies, wat heeft jou ervan weerhouden om neer te knielen toen Ik met Mijn beide Handen (Adam) heb geschapen? Ben jij (thans) hoogmoedig, of behoorde jij (al eerder) tot de hooghartigen?” (soerat (38) Saad: 75)

En als de mensen naar hun vader Adam op de Dag van de wederopstanding komen voor de voorspraak(ash-Shafaa’a) zullen zij tegen hem zeggen: “O Adam, u bent de vader van de mensen. Allah heeft u met Zijn Hand gemaakt, blies in u Zijn Ziel, heeft de engelen voor u laten knielen en heeft u het Paradijs laten bewonen, doe dan voorspraak voor ons bij uw Heer, ziet u niet in welke situatie wij ons momenteel bevinden?!” (Overgeleverd door al-Boekhaari (3162) en Moeslim (194).

Sheikh al-islaam Ibn Taymiyyah- moge Allah hem genadig zijn- zei: “De schepping van Adam en Hawwaa’ was wonderbaarlijker dan de schepping van de Messias ‘Iessa de zoon van Meryam, want Hawwaa’ is geschapen uit een rib van Adam, en dit is wonderbaarlijker dan de schepping van ‘Iessa in de buik van zijn moeder. De schepping van Adam op zijn beurt is wonderbaarlijker dan beiden, want de het is de oorsprong van de schepping van Hawwaa’.” zie: “al-Djawaab as-Sahieh limen Baddala Dien al-Masieh” (4/55). En de wijsheid van Allah is groter dan dat het menselijk verstand dit in alle details omvat en begrijpt.

En Allah weet het beste.

 

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem beschermen- Vraagnummer: 145808.

moskee-by-night

Zijn er mensen die Afrekening reeks achter de rug hebben en het Paradijs of de Hel zijn binnengegaan?

 

 

Zijn er mensen die Afrekening reeks achter de rug hebben en het Paradijs of de Hel zijn binnengegaan?

Vraag: “Wanneer begint de Afrekening? Is dit wanneer het wanneer iemand begraven wordt of op de  Dag der Opstanding .We weten dat er sommige mensen het Paradijs zijn binnengetreden, zoals de kapster van de dochters van Fir’aun, Dja’far ibn Abi Taalib en ‘Abdullah ibn Rawaahah –moge Allah met hen allen tevreden zijn-. Wij weten ook dat er sommige mensen zijn die het Hellevuur zijn binnengegaan. Hoe is dat mogelijk als we weten dat de eerste die het Paradijs betreedt de boodschapper van Allah is?”

Antwoord:

 

Alle lof is voor Allah de Heer van de werelden.

Allereerst:

De plicht van elke moslim is om te geloven dat de Afrekening na de dood waarheid is, en dan de beloning of bestraffing na deze Afrekening plaats vindt.  Allah, de Almachtige , zegt: “Bij jouw Heer, Wij zullen hen zeker allen ondervragen. Over wat zij plachten te doen.” (Soerat al-Hidjr (15) aayah 92). Allah zegt in een ander vers: “Wij zullen zeker degenen aan wie (Profeten) gezonden waren ondervragen, en Wij zullen zeker de gezondenen vragen.” (Soerat al-A’raaf (7) aayah 6).

 

Bovendien zal deze Afrekening plaatsvinden in  twee fasen:

De eerste fase:

 

Dit is in het graf na de dood; en dat is wanneer de twee engelen komen en de mens vragen naar zijn Heer, zijn religie en profeet, zoals dit gekomen is in verscheidene authentieke overleveringen. En dit is de beproeving van het graf waarmee de boodschapper van Allah ons heeft opgedragen om bescherming te zoeken bij Allah tegen de straf in het graf.

‘Aiesha levert over dat de boodschapper van Allah zei: “Tot mij is geopenbaard dat jullie beproefd zullen worden in het graf.” Overgeleverd door al-Boekhaari (1049) en Moslim (584). Ibn Hadjar zei in Feth al-Baarie (1/165): “De oorsprong hiervan is een soort test en een ondervraging .” Einde citaat.

 

Imaam al-Manaawi vermeld in zijn Tefseer ” Feth al-Qadeer” (6/234)  een uitspraak van sommige geleerden die zeiden: “De gelovige wordt afgerekend in zijn graf zodat de afrekening op de Dag van de Afrekening enigszins verlicht wordt. Hij wordt in zijn graf beproefd zodat hij hieruit komt terwijl de vereffening plaats heeft gevonden.” Einde citaat.

Er zal na deze afrekening in het graf ook een beloning of straf zijn. Wie geslaagd is zal zaligheid en het geluk tegemoet gaan zien in zijn graf, en wie verloren heeft zal ellende ongeluk en lijden tegemoet zien in zijn graf.

 

Dit alles vindt plaats in het graf of in het leven van de ‘Barzagh’. Maar wat betreft het binnentreden van het Paradijs of de Hel: er is nog niemand volledig deze twee eindbestemmingen binnengegaan, behalve na de tweede fase en dat is de afrekening in het Hiernamaals.

 

Maar het kan voorkomen dat sommige zielen het Paradijs binnentreden waardoor zij genieten van de zaligheid van het Paradijs als een beloning en jovialiteit van Allah.

De profeet zei: “De Nesmah van een gelovige is als een vogel in de bomen van het Paradijs totdat Allah de ziel terugbrengt naar zijn lichaam op de Dag dat Hij hem doet wederopwekken.” Overgeleverd door imaam Maalik in al-Moewatta (1/240) en geclassificeerd als Sahih door Ibn ‘Abd al-Barr in zijn boek “al-Istidhkaar” (2/614).

De Nesmah van een gelovige: zijn ziel.

In de bomen van het Paradijs: het eet en voedt zich met de vruchten van het Paradijs.

 

Ibn al-Qayyim –moge Allah hem barmhartigheid zijn– zei in zijn boek ‘Haadie al-Arwaah’ (blz.48): “Dit is een duidelijk bewijs dat de ziel het Paradijs betreedt voor de aanbreken van de Dag des Oordeels”. Einde citaat.

Net zoals het kan voorkomen dat er sommige zielen zijn is de Hellevuur zijn, en die getroffen worden door de verschrikkelijke hitte en kwelling. De Almachtige zegt: “Ze zullen ‘s ochtends en ‘s avonds voor de Hel geplaatst worden. En de Dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de Engelen:) “Laat Fir’aun en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan!” (Soerat Ghaafir (40) aayah 46).

 

Wie gered wordt van de afrekening in het graf zal een gemakkelijk Afrekening krijgen in het Hiernamaals.

 

Haanie de dienstknecht van ‘Oethmaan zei: “Wanneer ‘Oethmaan voor een graf stond huilde hij totdat zijn baard nat werd van de tranen. Er werd tegen hem gezegd: “Je wordt herinnert aan het Paradijs en Hellevuur en je huilt niet en je huilt wel bij het graf…?!” Hij zei –moge Allah met hem tevreden zijn –: “De boodschapper van Allah zei: “Het graf is de eerste fase van de fasen van het Hiernamaals. Wie ervan gered wordt zal het hierna alleen maar gemakkelijk hebben en wie er niet van gered wordt zal het hierna alleen maar zwaarder er moeilijker hebben…!” Overgeleverd door imaam at-Thirmidi (2308) en authentiek verklaar door Sheikh al-Baanie in Sahih at-Tirmidhi.

De tweede fase van de Afrekening:

 

Dit is na de wederopstanding in het Hiernamaals, en dit is de grote geweldige Afrekening door Allah plaatsvindt waar onderscheid gemaakt wordt tussen de mensen van het Paradijs en het mensen van het Hellevuur, en waar de mensen onderlinge rechten verrekenen. Daarom wordt deze Dag ‘de dag van de Afrekening’ genoemd. Allah, de Almachtige, zegt:

“Dat is wat aan jullie beloofd is voor de Dag des Oordeels.” (Soerat Saad (38) aayah 53).

Allah I zegt: “En Moeasa zei: Voorwaar, ik zoek mijn toevlucht bij mijn Heer en bij jullie Heer tegen iedere hoogmoedige die niet gelooft in de Dag des Oordeels.”(Soerat Ghaafir (40) aayah 27).

 

Niemand zal het Paradijs of  Hel binnengaan behalve wanneer de Afrekening plaats heeft gevonden, er zijn mensen die een makkelijke afrekening krijgen, en er zijn mensen die een zware afrekening te wachten staat…

Onze profeet Mohammed is de eerste van alle mensen die daadwerkelijk en feitelijk het Paradijs zal binnentreden in het Hiernamaals. Enes ibn Maalik verhaald dat boodschapper van Allah zei: “Ik zal komen bij de deur van het Paradijs en vraag of deze geopend kan worden. De engelbewaarder van het Paradijs vraagt: “Wie ben jij?” Ik zal beantwoorden met “Mohammed”. Hij zal zeggen: “Mij is bevolen om voor niemand voor jou de deur van het Paradijs te openen.” Overgeleverd door imaam Moslim (197).

 

Ten tweede:
Wat betreft de overleveringen waarin de profeet vermeld dat hij iemand in het Paradijs of de Hel zag, kan op twee manieren uitgelegd worden:

1 – Ofwel zag hij hen in dromen, zoals in de overlevering van Aboe Hurayrah , dat de profeet tegen Bilaal bij het Fadjr gebed zei: “O Bilaal, bericht mij over goede daad die je hebt verricht in de islaam, want waarlijk ik hoorde je voetstappen in het Paradijs.”
al-Haafidh Ibn Hadjar zei in “Feth al-Baarie” (3/35): “al-Kirmaani zei: “De betekenis van de overlevering is dat het horen wat erin genoemd is plaats heeft gevonden ten tijde van de slaap. Omdat het Paradijs door niemand betreden zal behalve na de dood. Wat dit ondersteunt dat het in een droom was, is de overlevering: “Ik zag dat ik het Paradijs binnenging en hoorde voetstappen. Er werd gezegd: “Dit zijn de voetstappen van Bilaal. Ik zag ook een paleis, en in de binnenplaats was een jonge vrouw. Er werd gezegd: “Dit is het paleis van ‘Omar.” Zo is er ook de overlevering van Aboe Hurayrah: “Terwijl ik lag te slapen zag ik mezelf in het Paradijs, en zag een vrouw die de Woedoe’ (rituele wassing) aan het doen was naast een paleis. Er werd gezegd dat dit van ‘Omar is.”

 

Hiermee weten wij dat dit plaats heeft gevonden ten tijde van de slaap. Door deze overlevering is ook de deugd van Bilaal bevestigd, omdat de droom van profeten een inspiratie en openbaring is, en daarom werd het ook bevestigd door de boodschapper van Allah.” Einde citaat.

 

2 – Allah openbaart aan Zijn boodschapper wat er zal plaatsvinden in het Hiernamaals, totdat hij het met eigen ogen ziet of met zijn hart. al-Haafidh ibn Hadjar –moge Allah hem genadig zijn– zegt in de uitleg van Sahieh Moslim (6/207): “Qaadie ‘Ayyaad zei: “De geleerden hebben gezegd: het kan zijn dat de boodschapper van Allah deze mensen daadwerkelijk gezien heeft, dat Allah het voor hem zichtbaar laat zijn, en de afscheiding verwijderde tussen hem en hen net zoals Allah voor hem de Aqsa moskee onthulde en deze tot in de kleinste details beschreef aan de Qorashieten.

 

Geleerden zeiden ook: Het is waarschijnlijk dat hij dit kennis dat hem gegeven wordt en een weergave van een openbaring is, door hem te inspireren met gedetailleerde zaken die hij eerder niet wist. al-Qaadie zei: “Maar de eerste visie is waarschijnlijker want de woorden in de overlevering op duiden. Er zijn zaken genoemd die erop duiden dat de profeet deze ook echt heeft gezien, zoals het uitstrekken van zijn hand tijdens het gebed om een druiventros (uit het Paradijs) te pakken, en het zetten van een stap achteruit uit angst verwond te worden door een Vuurvlam dat hij zag.” Einde citaat.  Zie ook de vragen (4003), (5643), (12478), (14526). Zie het antwoord op vraagnummers (4003), (5643), (12.478) (14.526).

En Allah weet het beste.

 

 

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 89813.


 

logo_89867

De tekenen van een goed eind

De tekenen van een goede einde.

  “Zijn er tekenen van een goed einde (Hoes al-Khaatimah) bij de dood?”
 

Alle lof is voor Allah. Allereerst:

 

Een goede einde is dat een dienaar begunstigd is net voor zijn dood ver verwijderd wordt van een zonde die de Toorn van Allah, de Almachtige teweeg brengt, en zich bekeert van de zonde, en de  van daden van aanbidding en goede daden verricht. Zijn dood is dan op deze manier een teken van een goede einde. Het bewijs waaruit deze betekenis blijkt is de overlevering van Enes ibn Maalik die zei: “De boodschapper van Allah zei: “Wanneer Allah het goede voorheeft voor een dienaar laat Hij hem profijt trekken.”Ze zeiden: “Hoe dan dat?” Hij zei: “Allah begunstigd hem met een goede daad net voor zijn dood.”  Overgeleverd door Imam Ahmad (11625) en al-Tirmidhi (2142) en authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie. 1334.

Er zijn tekenen waar te nemen van een goede einde; er zijn er die door degene die op sterven lig ziet en er zijn er die door de mensen waargenomen worden.

 

Ten tweede: De tekenen die voor de dienaar waarneembaar worden van een goede einde is de goede tijdingen die hem meegedeeld worden ten tijde van de dood van de Tevredenheid van Allah en Zijn gunst voor hem zoals Allah zegt: “Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) “Wees niet bevreesd en niet treurig, en wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd.” (Soerat Foesilat (41) aayah 30.

 

En deze blijde tijdingen is voor de gelovigen ten tijde van hun sterven. Zie Tefsier Ibn Sa’di 1256. Wat ook een bewijs is, is wat overgeleverd is door al-Boekhaari (6507) en Moslim (2683) door de moeder van de gelovigen ‘Aiesha dat ze zei: “De boodschapper van Allah zei: “Wie ervan houdt Allah te ontmoeten, Allah houdt ervan om hem te ontmoeten, en wie een hekel heeft Allah te ontmoeten, Allah heeft een hekel aan om hem te ontmoeten.” Ik zei: “O boodschapper van Allah! We hebben allemaal een hekel aan de dood?! Hij zei: “Het is niet zo, maar wanneer de gelovige een blijde tijding en goed nieuws krijgt van Allah’s welbehagen en genade en het Paradijs krijgt houdt hij ervan Allah te ontmoeten. En wanneer de ongelovige het slechte nieuws krijgt van de Straf van Allah en Zijn Toorn dan heeft hij een hekel aan de ontmoeting met Allah.”

 

Imaam an-Nawawi zei: “De betekenis van de overlevering is dat liefde en haat ten tijde van het sterven en dat religieus gefundeerd is, is de liefde en haat die aan het einde van een leven van een persoon is wanneer berouw niet meer aanvaard en geaccepteerd wordt door Allah. Dit is wanneer de situatie duidelijk wordt voor de stervende en de eindbestemming waar hij naar toe zal gaan hem duidelijk wordt.”

 

Wat betreft de tekenen van een goed einde, ze zijn veel, en de geleerden – moge Allah hen genadig zijn – hebben deze opgetekend aan de hand van de religieuze teksten die over dit onderwerp gekomen zijn. En onder deze tekenen zijn o.a.:

 

1 – Het uitspreken van de geloofsbelijdenis ten tijde van de dood, want de profeet zei: “Van wie de laatste woorden ‘Laa illaaha illa-llah” (er is geen god die met recht aanbeden wordt dan Allah) zal het Paradijs betreden.” Overgeleverd door Aboe Daawood (3116) en authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie in Sahieh Aboe Daawood  (2673). 2 – Sterven met een bezweet voorhoofd. Dat wil zeggen dat er zweet verschijnt op het voorhoofd ten tijde van de dood. Buraydah ibn ibn al-Haseeb verhaald: “Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: “De dood van een gelovige gaat gepaard met het zweten van zijn voorhoofd.” Overgeleverd door Ahmad (22513) , at-Tirmidhi (980), an-Nassaa’ie (1828) en authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie in Sahieh at-Thirmidi.

3 – Sterven op de nacht van vrijdag (donderavond/nacht) of op de vrijdag conform de woorden van de boodschapper van Allah: “Er is geen moslim die sterft op de vrijdag of op de nacht van vrijdag of hij wordt bespaard van de straf van het graf.” Overgeleverd door Ahmad (6546) en at-Tirmidhi (1074). Sheikh al-Albaani – moge Allah hem genadig zijn – zei: “De overlevering is vanwege de vele wegen waarmee deze gekomen is Hasan of Sahieh.”

4 – Wie sneuvelt als een Moedjaahid ter wille van Allah. Allah zegt: “En denkt niet van degenen die op de Weg van Allah gedood zijn dat zij gestorven zijn. Zij leven zelfs bij hun Heer, zij worden voorzien. Zij verheugen zich met wat Allah hen van Zijn gunsten gaf, en zij verheugen zich over degenen die zich nog niet na hen (bij hen) gevoegd hebben (en) er is voor hen geen angst en zij treuren niet. Zij verheugen zich over de genieting van Allah en (Zijn) gunst. En voorwaar, Allah verwaarloost de beloning van de gelovigen niet.” (Soerat aal-‘Imraan (4) aayah 169). De boodschapper van Allah zei: “Wie op de weg van Allah gedood wordt is een Shahied (martelaar) en sterft op de weg van Allah is een Shahied.” Overgeleverd door imaam Moslim (1915).  

5 – Sterven als gevolg van een pest conform de woorden van de boodschapper van Allah: “Het sterven door een plaag is een Shahaada voor elke moslim.” Overgeleverd door al-Boekhaari (2830) en Moslim (1916). ‘A’iesha,de vrouw van de profeet , zei: “Ik vroeg de boodschapper van Allah over de pest en hij berichtte mij: “Er is geen gelovige die getroffen wordt door pest en hij geduldig en rekenend op de beloning blijft in zijn land (om verspreiding te voorkomen) en weet dat alleen datgene wat voorbeschreven is hem treft, of Allah zal de beloning voor hem optekenen zoals de beloning van een martelaar.” Overgeleverd door al-Boekhaari (3474).

 

6 – Sterven aan de gevolgen van een buikziekte conform de woorden van de boodschapper van Allah : “Wie sterft aan de gevolgen van een buikziekte is een martelaar.” Overgeleverd door imaam Moslim (1915). 7 – Sterven als gevolg van instorting (gebouw e.d.) en verdrinking, overeenkomstig de woorden van de profeet: “Martelaren zijn vijf: degene die getroffen is door de pest, een buikziekte, verdrinking, iemand die sterft als gevolg van instorting, en de martelaar die sterft omwille van Allah.” Overgeleverd door al-Boekhaari (2829) en Moslim (1915). 8 – De dood van de vrouw tijdens haar bevalling als gevolg van de baby of wanneer zij deze in haar buik heeft. Het is overgeleverd door Imam Ahmad (17341) van ‘Ibaadat ibn as-Saamit  dat de boodschapper van Allah vertelde over de martelaren en onder hen noemde hij “een vrouw die als gevolg van haar baby sterft” zij wordt door haar baby met zijn navelstreng het Paradijs binnengesleept.”Authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie in het boek van de ‘Djanaa’iez’ (het boek van de begrafenissen blz. 39).
10 – Het sterven als gevolg van de verdediging van de religie, bezittingen of de eigen ziel conform de woorden van de boodschapper van Allah: “Wie gedood wordt terwijl hij zijn bezit verdedigt is een martelaar, wie gedood wordt terwijl hij zijn religie verdedigt is een martelaar, wie gedood wordt terwijl hij zijn ziel beschermt is een martelaar.” Overgeleverd door at-Thirmidi (1421). al-Boekhaari (2480) en Moslim (141) hebben van ‘Abd-Allah ibn ‘Amr overgeleverd dat hij de boodschapper van Allah heeft horen zeggen: “Wie gedood wordt terwijl hij zijn bezit beschermt is een martelaar.”

 

 

11 – Wie sterft terwijl hij de grenzen waar eventueel de vijand kan binnendringen bewaakt (ar-Ribaat) Salmaan al-Faarisie levert over dat de boodschapper van Allah zei: “ar-Ribaat voor een dag en een nacht is beter dan een maand vasten en het verricht van een nachtgebed. En als hij sterft dan zal zijn beloning voortgezet worden en zo ook zijn voorziening en is veilig van Fataan [1].” Overgeleverd door imaam Moslim:1913).

 

12 – Onder de tekenen van een goed einde bij de dood is het sterven en een goede daad verrichtend. De boodschapper van Allah zei: “Wie ‘Laa illaaha illa-lah’ zegt zoekend naar het welbehagen van Allah zal het Paradijs betreden, en wie een Sadaqah geeft en hiermee zijn leven wordt beëindigd zal het Paradijs binnengaan.” Overgeleverd door imaam Ahmad (22 813) en authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie in het boek van begrafenissen in het boek blz. 43. Zie Boek van begrafenissen (blz. 34) van Sheikh al-Baanie- moge Allah hem genadig zijn-
Deze tekenen zijn goede voortekenen van een goede einde, maar desondanks zeggen wij niet met zekerheid dat een specifieke persoon behoort tot de mensen van het Paradijs behalve degene waarover de boodschapper heeft verteld dat hij behoor tot de mensen van het Paradijs zoals de vier rechtgeleide Khaliefen (Aboe Bakr, ‘Omar, ‘Oethmaan, en ‘Ali- moge Allah met hen allen tevreden zijn).

 

We vragen Allah om ons te zegenen met een goede einde.

 

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid – moge Allah hem beschermen – Fatwanummer:  10903.


 

[1] Er is hier gezegd dat hij dan niet ondervraagd worden door Moenkar en Nakier en deze niet tot hem komen. Het is genoeg dat deze persoon sterft de grenzen van de moslims bewakend.

Rose-Petals-on-Book-Written-in-Arabic460x300-300x195

Het paradijs en het heelal

Het Paradijs en het heelal. Vraag: Als het Paradijs zo breed is als de hemelen en de aarde, waar is het Paradijs dan in dit heelal dat reeds gevuld is door de hemelen en de aarde? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de profeet, zijn familie en zijn metgezellen. Voordat we hierop antwoord geven, dienen we te benadrukken dat alles wat in de Qor-aan en de correcte Soennah staat, werkelijkheid is. Het is niet toegestaan dit te ontkennen. Het is ook onmogelijk dat twee zaken uit deze bronnen elkaar tegenspreken. Het feit dat twee uit deze bronnen genoemde zaken in beginsel niet met elkaar lijken te stroken, betekent niet dat zij elkaar tegenspreken. Zo staat er bijvoorbeeld in de Qor-aan (interpretatie van de betekenis): “…een Paradijs waarvan de breedte is als de breedte van de hemel en de aarde…”[1] Hier spreekt Allah over de hemel als enkelvoud. In een ander vers zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “…het Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde…”[2] Hier spreekt Allah over hemelen als zijnde meervoudig. Beide verzen berusten zonder twijfel op de waarheid. Een joodse man vroeg de profeet ooit eens over dit vers. Hij vroeg aan hem waar de plek van de Hel is, als het Paradijs alleen al de hemel en de aarde beslaat. Hierop merkte de profeet op: “Als de nacht is aangebroken, waar is dan de dag?” Boven de hemelen en aarde bevinden zich ook de Zetel en de Troon (‘Arsh) van Allah. Zo plachte de profeet (vrede zij met hem) na het opkomen van de Roekoe’ het volgende te zeggen: “(Lofuitingen die) de hemelen vullen, de aarde vullen en vullen wat U wilt van wat erna komt.” Hieruit valt op te maken dat er een andere wereld bestaat buiten de hemelen en de aarde. Alleen Allah heeft weet van deze zaken. Wij hebben alleen kennis over datgene waar Allah ons over heeft geïnformeerd, zoals de Troon en de Zetel. Zo is ons bekend dat de Troon Zich op de hoogste plek bevindt en Allah is daarboven op de manier die bij Zijn Majesteit en Grootsheid past. Bron: Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 120 van weledele Sheikh Moh’ammed ibn Saalih al-‘Oethaymien. Moge Allah hem Barmhartig wezen en het Paradijs doen binnentreden.
 

[1] Soerat al-Hadied (57) aayah 21.

[2] Soerat aal-‘Imraan (3) aayah 133.

Islamitische-bruiloft-600x353

Man mishandelt zijn vrouw

Haar man mishandelt zijn vrouw

Een vrouw vraagt:

 

“Ik ben getrouwd met een man waarvan ik dacht dat het een goede vrome moslim was, hij is gedreven in de verspreiding van de islaam en het verspreiden van het Woord van Allah door het helpen van de moslims. Ik wilde 4 jaar geleden onze verloving beëindigen, want hij uitte onprettige woorden naar mij toe; en mijn gevoel werd gekwetst en hij hield geen rekening met mijn emoties. Maar hij beloofde dat hij zou veranderen na het huwelijk en dat de oorzaak van zijn hardheid was omdat hij niet werkte. Omdat de moslims hun belofte dienen na te komen, geloofde en vertrouwde ik hem en heb besloten door te gaan met het huwelijk. Maar sinds we getrouwd zijn mishandeld hij mij, en doet mij pijn zo erg dat hij mij verwondt en bijna gewurgd heeft.

 

Zo’n 8 maanden heb ik mijn ouders hiervan op de hoogte gesteld. Ik heb mijn huis verlaten en ben naar mijn ouders vertrokken voor enkele weken. Zij hebben mij verteld om hem een kans te geven want het kan zijn dat de man die ik in de toekomst huw net als hem is of erger nog. Ze zeiden ook dat de gescheiden vrouwen uiteindelijk een nog slechtere man huwen dan de man waarvan zij gescheiden zijn.

Hij is daarna naar het huis van mijn ouders gekomen en heeft zijn woord gegeven om te veranderen en niet meer kwetsende woorden en fysiek geweld te gebruiken en heeft zich verontschuldigd. Onze afspraak was dat ik alleen terug zou gaan om te kijken of hij zou veranderen of niet.

 

Daarna ben ik terug gegaan, zijn situatie veranderde voor een zeer korte periode.

 

Hij begon weer kwetsende woorden te gebruiken en mijn gevoel te kweten en geen rekening te houden met mijn emoties en mij lichtelijk te mishandelen door mij een beetje te slaan.

 

Aangezien dit de manier is waarop het zich heeft ontwikkeld voor het eerst toen we trouwden, en van weinig naar veel werd, concludeerde ik twee maanden later dat hij niets is veranderd ten opzichte van de vorige keer en heb mijn familie hierover bericht. Is het voor mij toegestaan scheiding te vragen?”

 

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.
We vragen Allah om je te helpen en bij te staan met wat je tegenkomt van de calamiteiten, en voor jou te beloning op te tekenen van de geduldige, Hij is de meest Vrijgevige. De man dient te weten dat hij de verantwoordelijke is voor zijn gezin. Allah heeft het hem verplicht om een goede omgang met zijn vrouw te hebben, en goed te zijn voor haar. Onze profeet r zei: “En de beste onder jullie is degene die zich het beste gedraagt tegenover zijn vrouwen. En ik ben de beste onder jullie voor zijn vrouwen.” Overgeleverd door at-Thirmidhi (3895) en Ibn Maadjah (1977) en als Sahieh geclassificeerd door Sheikh al-Baanie (3314).

Het behoort tot hoffelijkheid om een goede omgang te hebben met de vrouw en haar niet te mishandelen. Gescheld, getier en geweld moeten vermeden worden binnen een relatie. En de mannen die hun vrouwen slecht behandelen zijn zich kennelijk niet bewust van de gunst die Allah hen heeft geschonken. En hetgeen wat ons het meeste stoort is dat sommige mannen zich zeer vriendelijk en welgezind opstellen tegenover hun vrienden, buren en collega’s, maar thuis schijnen zij in een meedogenloos monster te veranderen en het leven van hun vrouwen ondraaglijk te maken. Zij dienen te weten dat zij de ‘Amaanah’ dat toevertrouwd is hebben geschonden.

We horen van veel van de mensen die moeilijk een ​​baan kunnen vinden hun vrouwen gaan slaan en mishandelen. Het is alsof hun vrouwen de oorzaak zijn dat zij geen werk kunnen vinden…!Deze mannen dienen Allah te vrezen en ver uit de buurt van deze zonden te blijven, en niet zonden te begaan waarnaar hun ego oproept.

 

De moslim dient te weten dat hij in een in deze wereld beproefd wordt en daarom dient de moslim geduld te hebben voor alles wat hij tegenkomt in zijn leven, en nederig tot Allah te bidden en smeekbeden te verrichten om de rampspoeden op te heffen waarmee hij getroffen is. Allah is Degene die zorgen en bezorgdheid opheft, de moeilijkheden weghaalt, de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan verhoort, verheven en geprezen is Hij, niets is voor Hem verborgen in de hemelen en op aarde en niets in de hemelen of op aarde is voor Hem onmogelijk, en alle lof is voor Hem zowel in deze wereld als in het Hiernamaals.

 

Allah is de meest Edele, wanneer een dienaar zich wendt tot Allah, dan wendt Allah zich tot Zijn dienaar. Op gezag van Aboe Hurairah dat de boodschapper van Allah zei: ”Allah de Almachtige zegt:Ik ben zoals Mijn dienaar denkt, dat Ik ben[1]. Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, als hij Mij in een gemeenschap noemt, dan noem Ik hem in een gemeenschap, die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe rennen.”  Overgeleverd door al-Boekhaari (6856) en Moslim (4832).

 

Voor u, o zuster ..het is duidelijk dat u beproefd bent met een man die slechte manieren heeft; en op basis van wat in de vraag genoemd is, is het toegestaan ​​voor u om een ​​echtscheiding te vragen (dat heet al-Khoel’ heet) omdat het leven met deze man en soortgelijken ondraaglijk is. En wellicht zal Allah u een betere man deze schenken, en als u geen andere man vindt dan is het leven zonder huwelijk in het huis van jou ouders eervoller voor u dan te blijven met deze man; zolang je niet vreest voor jezelf te vervallen in het verbodene. Als u vrees te vervallen in het verbodene dat is het hebben van geduld in deze wereld makkelijker dat het hebben geduld voor de straf van Allah. Er zijn redenen voor het toestaan ​​van een vrouw om haar man te scheiden. Deze genoemd in vraagnummer (1859).

 

En Allah weet het beste.

 

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Fatwanummer: 13803

 

 

 

 

 

[1] Een mogelijke andere vertaling van het Arabisch is: “Ik ben zoals Mijn dienaar verwacht dat Ik ben.” Dit betekent dat vergeving en aanname van berouw bij de Almachtige afhangt of Zijn dienaar echt gelooft dat Hij vergevend en genadevol is. Maar om zo’n geloof niet met de juiste daden te begeleiden is spotten met de Almachtige

Free online poker not real money

Slots are slots. If you are which is used to participating in them using a offline casino, you are not most likely going to possess troubles adjusting to their online relative. The process is the equivalent: put in money, find your paylines and guarantee, as well as showing up in the spin control button. One area this is raising rapidly in game is mobile phone. In reality, the wireless game playing sector is projected to achieve $54 billion dollars by 2015. Online gambling, and slots in distinctive, aren’t an exception. In excess of 13 thousand many people play (sociable) casino games on a monthly basis.
Within the last season, more and more mobile phone casinos have actually been announced to spend time playing on mobile phones and pc tablets. If you want to find here are the Immortal Romance slot mobile casinos for apple iphones and Android operating system, and additionally pc tablets, like iPad and Samsung Message, see our phone casinos webpage. Slots for apple ipad tablet are the better of them all – how you will can get connected to the tv screen makes the activity participate in extra enjoyable and rewarding.

Cleopatra 2 slots

If you are searching to try out slots for an ipad device, we can assist you to – review our ipad device casinos website. The games also work for other IOS instruments, like apple iphones and iPods. Casinos for Android mobile phone are generally quite common and also suggest to a huge range of vegas casinos slots for actual money. If you want to relax and play slots on Android (including phones and pills) we will assist you to – see our Android os casinos article for additional information

 • So much establishes your fate at a slot piece of equipment is the one handful. The rate payment and this is what registers and determines the number of get back to members in earnings when taking part online slots. The objective of this post is to learn the inside methods the payout rates are computed. Regardless whether they usually are assessed manually, what initiates them to pay out and anything they honestly result in regarding our bankrolls bonus other frequent considerations.
 • If so far you might have only knowledgeable the basic berry fitness equipment on a reside casino as soon as one has look at this you are going to create an enormous volume of new opportunities. Most old classic slot emulators are missing of added bonus features but when they generally do they are likely to be lovely practical like nudges also know as the basically pointless spin prevents showcase.
 • Progressing slots are among the preferred of any athletes, featuring more substantial jackpots plus some scenarios everyday living swapping sums of capital. Any player of slots has more than likely wanted in the past as well as other that they would gain their Major A single! But, make sure you discontinue and really feel previous to selecting to enjoy slots as possibility of acquiring hit by super are more than getting a considerable triumph in! That said it does not signify you shouldn’t play the game.
 • For anybody wanting to play perfect slots online at their unique laptop, online slot equipments have loads to consider. Normally you can like the carry out style http://en.casinoz.me/game/Wild-Water-net-entertainment.html no charge have fun playing approach or digg towards the actual money alternative. Slots-777.com gives you you all the fun of cost free slots and finest offers to execute Real money slots with complimentary rewards only on the very best online casinos. You can find all recent slot games, 3-reel slots, 5-reel slots, roughly 243 paylines, with benefit circular, accelerating pooled jackpots and the most desirable and others amusing animation truly!

Gambling slot

The many most effective online slots free of cost on this web site for your requirements. Really enjoy Freely available Rotates, Jackpot Slots and Added bonus Rounds. Highly rated free of cost online slots with striking pictures and seems gives you the optimal slot equipment game feel one has ever had! Rehearse all games risk free and should you prefer to play for actual money you’re only a press outside the genuine article. Begin now hitting just one of slot appliance previously. All Display Slot Devices fill immediately and tend to be absolutely free so that you could have a good time with. It’s now your use rewrite and dominate!
Should you be looking to find the best online casinos to enjoy slots for high stakes, you will notice that the entire online casinos we collection is able to appeal to your business needs. Most of the casinos we identify are ideal for quarter slots, buck slots, $5 slots. $10 slots and $100 slots games. Please visit our excessive limit slots webpage Please make sure to bear in mind that casino slots are for amusement in case you gamble online, you will probably greatly reduce inside the extended-operate. It’s exactly about having fun, not about making moolah

maxresdefault

Wat is de “Barzagh”?


Wat is de “Barzagh”? Gelieve wat meer informatie en kennis over dit onderwerp in detail. Ook wil ik wat weten over de soorten bestraffingen die er zijn voor de verschillenden zonden?”

Alle lof is voor Allah.


De betekenis van de “Barzagh” is de periode tussen de dood van een mens tot aan de Wederopstanding op de Dag des Oordeels. Wie sterft op de islaam en gehoorzaamheid aan Allah zal genietingen tegemoet komen.


Echter wie sterft op ongeloof en zondigheid staat een zware straf te wachten. Allah zegt:
Ze zullen ‘s ochtends en ‘s avonds voor de Hel geplaatst worden. En de Dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de Engelen:) “Laat Fir’aun en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan!” (Soerat Ghaafir (40) aayah 46). De straffen en kwellingen in het graf variëren afhankelijk van de soort zonden die gepleegd zijn. Er is een overlevering overgeleverd in Sahih al-Boekhaari die de kwelling verduidelijkt voor degene die grote zonden plegen:

Samoerah ibn Djoendib verhaalde: “Allah’s boodschapper vroeg heel vaak aan zijn metgezellen: “Heeft iemand van jullie een droom gehad?” Aldus werden dromen aan hem verteld door degenen van wie Allah wilde dat zij het vertelden. Op een morgen zei de profeet (vzmh): “Afgelopen nacht kwamen er twee personen bij mij (in een droom) en maakten mij wakker en zeiden tegen mij: ‘Vertrek met ons.’ Ik vertrok met hen en we kwamen bij een man die lag en een andere man die over zijn hoofd heen stond met een grote steen in zijn handen die hij op het hoofd van de man gooide, het hoofd verpletterde, de steen rolde om, de gooier volgde de steen en raapte hem op. Op het moment dat hij terug ging naar de man die lag, was het hoofd weer in zijn normale en gezonde toestand. De gooier deed weer hetzelfde als wat hij voorheen gedaan had. Ik zei tegen mijn twee metgezellen: “Soebh’aan Allah (Glorieus is Allah)! Wie zijn deze twee personen?” Zij zeiden: ‘Ga verder!’ Dus gingen we door en vonden een man liggend op zijn rug en een andere man die over zijn hoofd heen stond met een ijzeren haak. Hij (de staande man) deed de haak in één kant van de (liggende) man zijn mond en scheurde die kant van zijn gezicht weg naar de achterkant (van de nek) en evenzo scheurde hij zijn neus van voren naar achteren en zijn ogen van voren naar achteren. Toen ging hij naar de andere (tweede) kant van de (liggende) man zijn gezicht en deed hetzelfde als wat hij deed met de eerste kant. Hij was amper klaar met de (tweede kant), toen de eerste kant terugkeerde naar zijn normale toestand, dus herhaalde hij wat hij voorheen gedaan had. Ik zei: “Soebh’aan Allah (Glorieus is Allah)! Wie zijn deze twee personen?” Zij zeiden: “Ga verder!”

Dus gingen we door en vonden iets dat leek op een tannoer (een soort bakoven voor het bakken van brood).’ Ik denk dat de profeet (vzmh) zei: “In die oven was veel lawaai en stemmen.” De profeet (vzmh) zei verder: “We keken er in en vonden naakte mannen en vrouwen, met vlammen die hen van onderuit bereikte en wanneer het hen bereikte, schreeuwden zij luid. Ik vroeg: wie zijn dat? Zij zeiden tegen mij: Ga verder! Ga verder!”

Dus gingen we door en kwamen bij een rivier.’Ik denk dat hij zei: ‘…rood als bloed.’ De profeet (vzmh) zei verder: “In de rivier was een zwemmende man, en aan de oever stond een man die vele stenen had verzameld. De man die zwom, naderde de andere die al die stenen verzameld had en opende ver zijn mond zodat hij (de man op de oever) een steen in zijn (van de zwemmende man) mond gooide. Hij zwom weg en keerde terug naar hem. Elke keer dat hij terugkeerde, opende hij ver zijn mond naar hem (de man op de oever) zodat hij een steen in zijn (van de zwemmende man) mond gooide (en zo) werd de handeling herhaald. Ik vroeg aan mijn twee metgezellen: “Wie zijn deze (twee) personen?” Zij zeiden: “Ga verder! Ga verder!”

En wij gingen verder totdat we bij een man kwamen met een weerzinwekkend uiterlijk, het meest weerzinwekkende uiterlijk dat je ooit hebt gezien! Naast hem was een vuur dat hij aanstak en er omheen rende. Ik vroeg mijn metgezellen: “Wat is deze (man)?” Zij zeiden tegen mij: “Ga verder! Ga verder!”

Dus gingen we verder totdat we bij een tuin van zware groene dichte vegetatie kwamen, met allerlei kleuren van de lente. In het midden van de tuin was een zeer lange man en ik kon zijn hoofd amper zien vanwege zijn grote lengte en rondom die man waren kinderen, in zo’n groot aantal dat ik nog nooit heb gezien. Ik zei tegen mijn metgezellen: “Wie is dit? Wie zijn dat?” Zij antwoordden: “Ga verder, Ga verder.”

Dus gingen we verder totdat we bij een majestueus grote tuin kwamen, groter en beter dan ik ooit heb gezien. Mijn twee metgezellen zeiden tegen me: “Stijg verder!’” De profeet (vzmh) zei verder: “Dus wij stegen totdat we een stad bereikten gebouwd met gouden en zilveren bakstenen en wij gingen naar de poort en vroegen (de portier) om de poort te openen en het werd geopend, en we gingen de stad binnen en vonden er mannen met een kant van hun lichaam zo mooi als de mooiste persoon die je ooit gezien hebt en de andere kant was zo lelijk als de lelijkste persoon die je ooit gezien hebt. Mijn twee metgezellen bevolen die mannen te springen in die rivier. Er was een rivier die er dwars door heen stroomde (door de stad) en het water was als melk in witheid. Die mannen gingen en sprongen erin en keerden vervolgens terug nadat de lelijkheid (van hun lichamen) verdwenen was en zij in beste vorm waren.” De profeet (vzmh) voegde verder toe: “Mijn twee metgezellen (engelen) zeiden tegen mij: “Deze plek is de ‘Adn Paradijs, en dat is jouw plaats.” Dus ik keek omhoog en zag daar een paleis zo wit als een witte wolk. Mijn twee metgezellen zeiden tegen mij: “Dat (paleis) is jouw plaats.” Ik zei tegen hen: moge Allah jullie beiden zegenen! Laat me er naar binnen gaan. Zij antwoordden: “Nu zul je er niet naar binnen gaan, maar je zult er (op een dag) naar binnen gaan.”Ik zei tegen hen: ik heb vele wonderen gezien vannacht. Wat betekent het allemaal wat ik gezien heb?” Zij antwoordden: “We zullen je informeren. Wat betreft die eerste man die je tegenkwam wiens hoofd verpletterd werd, hij is het symbool voor degene die de Qor-aan bestudeerd en het vervolgens noch reciteert, noch handelt volgens de bevelen, en slaapt, de verplichte gebeden verwaarlozend. Betreffende de man die je tegenkwam wiens zijden van de mond, neusgaten en ogen tot de zijkant van zijn gezicht afgescheurd werden, is het symbool van de man die zijn huis vroeg in de ochtend verlaat en leugens verteld die zich over de hele wereld verspreiden. De naakte mannen en vrouwen die je gezien hebt in de plaats die lijkt op een oven, zij zijn de overspelige mannen en overspelige vrouwen. En de man die je hebt zien zwemmen in de rivier, waarbij stenen in zijn mond werden gegooid, is de eter van ribaa (rente). En de slecht uitziende man die je gezien hebt bij het vuur, die het aanstak en er omheen liep, is Maalik, de beheerder (portier) van het Hellevuur. En de lange man die je zag in de tuin is Ibrahiem (Abraham) en de kinderen om hem heen zijn de kinderen die stierven met al-fitrah (het islamitische geloof van monotheïsme.)” De overleveraar voegde toe: “Sommige moslims vroegen de profeet (vzmh): “O boodschapper van Allah! Wat betreft de kinderen van al-Moeshrikoen (de polytheïsten, heidenen, afgodenaanbidders en ongelovigen in de Eenheid van Allah en in Zijn boodschapper Mohammed (vzmh))?” De profeet (vzmh)antwoordde: “En ook de kinderen van al-Moeshrikoen.” De profeet (vzmh) zei verder: ‘Mijn twee metgezellen zeiden verder: “De mannen die je zag half knap en half lelijk, zij waren die personen die een daad die goed was gemengd hebben met een andere daad die slecht was, maar Allah vergaf hen.” Overgeleverd door al-Boekhaari (6525)

Sheikh Walid al-Firyaan

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen– Vraagnummer: 11110.