Algemene voorwaarden.pdf (36,2 kB) Instituut Tarbiya

Algemene voorwaarden
Hieronder zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de cursussen en trainingen van Instituut
Tarbiya. Wanneer u een overeenkomst aangaat met Instituut Tarbiya dan gelden voor u deze
voorwaarden. De Islam leert ons dat we aan onze overeenkomsten moeten houden en de voorwaarden
in acht moeten houden zoals de Profeet Mohammad salla allahoe ‘alaihie wassalam zei: ‘ De moslim
houdt zich aan zijn voorwaarden.’ Als moslims dienen we ons aan onze afspraken te houden en dit ook
uit te stralen. Indien u nog vragen heeft over deze voorwaarden of andere inhoudelijke zaken rondom de
cursus dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Instituut Tarbiya.
A Aanmelding
A.1 . Inschrijven geschiedt via de website www.tarbiya.nl of indien anders vermeld met een
inschrijfformulier naar tarbiya@live.nl
A.2 . De inschrijving is voor de gehele cursus. De aangegeven cursus zal worden vermeld op de
website. De cursist heeft de vrijheid te kiezen voor een vervolgcursus.
A.3. Instituut Tarbiya heeft het recht om een cursist bij twijfel niet aan te melden.
A.4. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de cursist een bevestiging met een uiterlijke datum van
de betaling van het cursusgeld of betalingsregeling indien deze is aangevraagd.
A.5. Als algemene regel, geldt dat de cursist minimaal 18 jaar oud is. Indien er uitzondering worden
gemaakt zal dit kenbaar worden gemaakt aan de betreffende cursist.
B Cursusgeld
A.6. Cursisten of verantwoordelijken dienen het cursusgeld te betalen voor of op de aangegeven datum
die in het bevestigingsbericht staat. Indien het verschuldigd bedrag niet op tijd wordt betaald kan
Instituut Tarbiya de cursist verbieden om toegelaten te worden tot de cursus.
A.7. Indien de cursist niet op tijd betaald zullen er aanmaning worden gestuurd en er zullen oplossingen
gezocht worden voor de wanbetaling. Cursist blijft betaling plichtig.
A.8. Het cursusgeld en het boekengeld worden apart vermeld.
C Voorbehoud Instituut Tarbiya
A.9. Een cursus kan worden afgelast dan wel uitgesteld indien er te weinig aanmeldingen zijn voor de
cursus of als er een andere noodzakelijke reden is. Indien er cursusgeld is betaald dan zal dit bij
aflasting terug worden betaald aan de cursist.
A.10. Indien er sprake is van wangedrag of andere storende houding van de cursist of wantrouwen zal
Instituut Tarbiya overleggen met de cursist. Indien de cursist geen positieve verandering vertoond
behoudt Instituut Tarbiya het recht om de cursist uit te schrijven dan wel de toegang tot de cursus te
weigeren.
A.11. De cursisten zijn verplicht de instructies van de trainer/docent op te volgen over de inrichting van
de klas of zaal.
A.12. De prijzen van de boeken en cursussen worden bepaald door Instituut Tarbiya.
A.13. Annulering van de opleiding of combinatie met een andere
opleiding of het geven van de opleiding in een andere plaats, geeft de cursist nimmer recht op
schadevergoeding.
D Annulering
A.13. Annulering kan binnen twee weken na inschrijving. Men kan een annulering doorgeven via een email
naar tarbiya@live.nl
A.14. Bij annulering van de cursus in de week voor de aanvang van de cursus is restitutie van het
cursusgeld niet meer mogelijk.
A.15. Bij annulering tijdens de cursus zal het betaalde cursusgeld niet worden terugbetaald. Bij annulering na het begin van de cursus zal E 25,- administratiekosten in rekening gebracht worden.
E: Aansprakelijkheid van het instituut.
A. 1. Het instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het
ontbreken van geschiktheid tot het volgen van de cursus. De cursist vrijwaart het instituut voor eventuele
aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
A 2. De aansprakelijkheid van het instituut wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding
van de directe schade tot maximaal het cursus bedrag. Indien de verzekeringsmaatschappij om welke
reden dan ook niet uitkeert en IVHEC toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
het bedrag van de door de cursist verschuldigde vergoeding voor de opleiding. In geen geval zal de
totale aansprakelijkheid voor directe materiële en/of immateriële schade meer bedragen dan E 750,00
(zegge: zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. De
aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde
uitgesloten.
A. 3. Buiten het artikel 9.2 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 9.2
genoemde maximum bedragen komen nimmer te vervallen.
F: Geheimhouding
A. 1. Cursist verplicht zich om enkel en alleen met toestemming van het Instituut ten aanzien van al
het lesmateriaal dat afkomstig is van het Instituut schriftelijke, digitale of visuele lesmateriaal te
verspreiden.
A. 2. Het is cursist, zonder expliciete toestemming van het Instituut, niet toegestaan om het
lesmateriaal te verveelvoudigen om zo openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteur.
A. 3. Het is cursist niet toegestaan anderen buiten de cursus toegang te geven tot het lesmateriaal
zoals genoemd in F.1 van het Instituut
A. 4. Cursist verplicht zich tot geheimhouding over het geen tijdens de lessen gebeurt en mag dit onder
geen beding naar buiten brengen.
A. 5 Bij schending van artikel F is cursist een onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst opeisbare
boete van €25.00,- verschuldigd per overtreding, onverminderd het recht van de eisende partij de
werkelijk geleden schade, waaronder derving van inkomsten, te vorderen. Deze boete zal ten goede
komen aan een dan te bepalen goed doel.