krant

Het oordeel en uitspraak van het werken in een postbedrijf in een niet-moslim land waarbij obscene tijdschriften aan klanten bezorgd worden.

Vraag: “Ik woon in Denemarken in Europa en ben werkzaam in een postbedrijf voor een periode van ongeveer een jaar. Ik ben gaan twijfelen of mijn werk wel toegestaan of verboden is? Want wij ontvangen verderfelijke bladen en tijdschriften om deze te distribueren en wij krijgen ook een vergoeding van de bedrijven die deze bladen drukken. Ik ben erg verdrietig omdat ik dit niet eerder wist, en ik probeer –en alle dank en lof is voor Allah– om altijd de juiste weg te zoeken en te vinden. Is het geld dat ik verdiend heb bij dit bedrijf haraam? En als dit geld verboden is, wat moet ik dan doen met het geld dat ik verdiend heb en wat kan ik doen in de komende drie maanden waarin ik genoodzaakt ben het contract af te maken dat ik met het bedrijf afgesloten heb. Moge Allah jullie rijkelijk belonen.”

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Het is niet toegestaan om te werken in de koop of verkoop van deze verderfelijke bladen en magazines, en ook niet het meewerken tot het tot stand brengen van dergelijke bladen, met een vergoeding of zonder vergoeding vanwege wat deze tijdschriften bevatten van verboden zaken zoals schaamteloze onzedelijke foto’s en afbeeldingen, en artikelen die in strijd met de religie van Allah en die zelfs ook atheïstisch en godslasterend kunnen zijn, en meehelpen aan het verspreiden van ongeloof en in het bijzonder in landen van niet-moslims waarbij de inwoners niet de religie van islaam aanhangen, noch rekening houden met de Heiligdommem van Allah, noch de Grootheid van Allah vrezen.

Sheikh ‘Abdulaziz ibn Baaz –moge Allah hem genadig zijn- zei: “De kranten en tijdschriften die zulke publicaties van verderfelijkheid en obsceniteit verspreiden, of de predikers beledigen, of de Da’wah proberen te dwarsbomen, of atheïstische artikelen publiceren, of iets dergelijks dienen verplicht afgesneden te worden door deze niet te kopen of te verkopen etc. Het is aan een land wanneer het een islamitische land betreft verplicht dit soort tijdschriften tegen te gaan en te voorkomen, omdat deze de maatschappij beïnvloeden en schadelijk zijn voor de moslims. Het is verplicht voor een moslim deze tijdschriften niet te kopen, en ook niet te bevorderen, en mensen te vermanden deze tijdschriften te verlaten en niet te kopen. Anderzijds is het de verantwoordelijken die in staat zijn deze tijdschriften tegen te houden verplicht om deze tegen te houden of in plaats van deze verderfelijke tijdschriften, tijdschriften te introduceren die het goede en deugdzaamheid bevorderen om zo het kwaad een halt toe te roepen en het goede aan te moedigen.” Einde citaat uit “Madjmoo’al-Fataawa”: 8/176.

Ten tweede:

Het is u verplicht om berouw te tonen voor het werk dat u hebt uitgevoerd voor de periode dat u daar gewerkt hebt. Tevens is het niet toegestaan om de looptijd van het contract af te maken nadat u weet dat dit werk niet toegestaan is. Het is derhalve niet toegestaan verder te gaan in uw werk nadat u het verbod duidelijk is geworden. Wat betreft de periode heb u heeft doorgebracht in uw werk voordat u het oordeel wist over het werken in een postbedrijf die zulke tijdschriften en bladen distribueert: wij hopen op een vergeving van de zijde van de Almachtige. Allah zegt: “En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt: zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 275).

Sheikh Ibn ‘Oethaymeen –moge Allah hem genadig zijn– zei over de nuttigheden van dit vers:

“Waaronder (een van de lessen van dit vers): datgene wat iemand heeft genomen van rente voordat hij wist dat dit verboden is, is toegestaan ​​mits hij berouw toont en eindigt met rentenieren.”

Zie Tefseer al-Qor’aan: 5//298.

Sheikh Abdulaziz ibn Baaz –moge Allah hem genadig zijn – werd gevraagd over een persoon die werkt in een met rente werkende bank: deze persoon heeft met het geld dat hij verdiend heeft zijn huwelijk betaald en leeft van de salaris dat hij ontvangt van de bank.

Hij zei –moge Allah het genadig zijn– het volgende:

Het is niet toegestaan ​​om te werken in een dergelijke bank, omdat werken in een dergelijke bank het steunen van de verspreiding van de zonde en overtreding is. Allah zegt: “En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is streng in de bestraffing.” (Soerat al-Maa’iedah (5) aayah 2).

Imaam Moslim heeft in zijn authentieke verzameling van Djaabir het volgende vermeld: “De boodschapper van Allah heeft degene vervloekt die rente (Ribaa) consumeert en het anderen laat consumeren, hij die het noteert en er getuige van is.” En hij zei: “Ze zijn allen gelijk (in zonde).” Sahieh Moslim (4093).

De salarissen die u heeft verkregen zijn toegestaan als u eerder het oordeel over het werken in een dergelijk bedrijf niet wist en niet bewust was van het verbod van deze zaak, uitgaande van de uitspraak van Allah : “Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt: zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 275).

Maar als je wist dat het werken in een dergelijk postbedrijf die immoraliteit verspreid verboden is, dan dien je wat je hebt verdient van de salarissen weg te geven in charitatieve projecten, en de troost van de armen, in combinatie met oprecht berouw tot Allah. Wie oprecht berouw toont tot Allah en tot inkeer heeft en spijt heeft van zijn daad zal door Allah vergeven worden en zijn zonden wegwissen. Allah zegt: “O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan waar de rivieren onder door stromen.” (Soerat at-Tahreem (66) aayah 8). Allah zegt ook: “En keert jullie allen berouwvol ten Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.” (Soerat an-Noer (24) aayah 31).

“Fataawa al-Islaamiyah” (2/874).

Ten derde:

Over Het contract tussen jou en hen in de rest van deze periode dien je jouw best te doen om jezelf hiervan te ontdoen op enigerlei wijze waartoe je in staat bent. Als het voor jou mogelijk het contract te ontbinden, dien je jouw ontslag in te dienen, maar wanneer dit niet toegelaten wordt probeer dan verlof te krijgen, of een geldige excuus van een omstandigheid van nood of zoiets, al betekent dit materiaal verlies, of een boete. Dit is beter dan door te blijven werken nadat je weet dat dit verboden is.

En weet dat Allah het voor degene die Hem vreest makkelijk maakt, en hem van alle benardheid een uitweg geeft. ( Uitgaande van de uitspraak van Allah : “En wie Allah vreest die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. Voorwaar, Allah voert Zijn zaak uit. Waarlijk, Allah heeft voor alle zaken een maatgeving bepaald.” (Soerat at-Talaaq (65) aayah 2-3).

En Allah weet het beste.

Zie ook het antwoord op vraagnummer: 89737.

Bron: www.islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid –moge Allah hem beschermen–.

Cursus Islam

“Ik ben bekeerd tot de islaam en ik probeer elke dag te bidden en de Qor-aan te lezen.

Bekeerd tot de islam en voelt zich onlangs bezorgd over de toekomst.


Ik ben bekeerd tot de islaam en ik probeer elke dag te bidden en de Qor-aan te lezen. Maar ik wordt bevangen door zorgen en ben altijd bezorgd over de toekomst, een angstgevoel dat mij niet loslaat en dat iets mij gaat overkomen of iets wat ik haat. Hier heb ik vooral s’ nachts last van. Gelieve mij te adviseren wat te doen en hoe hiermee om te gaan?”

Alle lof is voor Allah.


Aller
eerst:

Wij feliciteren jou met deze geweldige gunst waarmee je door Allah begunstigd bent. Het is de gunst van het toetreden tot de islaam, het genieten van het gebed en het lezen van de Qor-aan.

Ten tweede:

Je dient ijverig te zijn om het verplichte gebed uit te voeren op daarvoor religieus vastgelegde tijden, en dit zijn vijf gebeden per dag en nacht. Het gebed is de verbinding tussen een persoon en zijn Heer, het gebed is de grootste plicht van de islaam na de getuigenis. Het is het licht van een dienaar in zijn leven, zijn graf en in het Hiernamaals.

Om ijverig te zijn in de aanbevolen gebeden na de verplichte gebeden heeft Allah in een H’adieth al-Qoedsie gezegd: “Er is geen betere vorm van het zoeken van toenadering tot Mij dan door het nakomen van de verplichtingen die ik Mijn dienaren heb opgelegd, en Mijn dienaar zoekt steeds toenadering tot Mij door de vrijwillige aanbiddingen tot Ik van hem houd.” (Overgeleverd door al-Boekhaari: 6502).

Ten derde:

Wat je voelt van angst en onzekerheid over de toekomst, kan sommige mensen treffen in het begin van het praktiseren van het geloof. En misschien is de reden hiervan dat het de Shaytaan woedend maakt wanneer een dienaar een overstap maakt naar de leiding die hem door Allah geschonken is, en de bewandeling van de weg van de barmhartigheid. De Shaytaan doet zijn uiterste best om je hiervan af te leiden. Net zoals hij influistert over het Wezen van Allah wat niet bij Hem past om zo de dienaar zorg en verdriet te bezorgen. Dit is met het lof van Allah niet schadelijk voor de gelovige. Vandaar dat de profeet zei toen er geklaagd werd van wat sommige metgezellen ondervonden van de influisteringen: “Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Alle lof is voor Allah die de Shaytaan niet verder laat gaan (bij de gelovige) dan de influisteringen.” Overgeleverd door Ah’mad (2097) en Aboe Daawood (4448) en Sah’ieh gekwalificeerd door Sheikh al-Baani in Sah’ieh Aboe Daawood. En de oorsprong van de overlevering is te vinden in Sahiehayn (Sah’ieh al-Boekhaari en Sah’ieh Moeslim).

Je dient veelvuldig te Qor-aan te lezen en Allah te gedenken. Want de mens kan zich niet beter beschermen tegen de Shaytaan dan het gedenken van Allah, zoals de profeet zei. En vooral met de gedenkingen op bepaalde tijden, zoals de Dhikr van de ochtend en de avond, bij het slapen gaan en het wakker worden, bij het verlaten van het huis en bij het binnengaan. Dit in combinatie met het reinigen van het huis tegen zaken die de toegang belemmeren dat engelen het huis binnengaan zoals een hond of een beeld.

U moet er weten dat de toekomst in de Handen van Allah is, wat Allah heeft voorbeschikt zal geschieden. Jouw angst of jouw zorg zal de toekomst niet veranderen of vervangen. Houd jezelf bezig met zaken die jou ten goede komen, en heb goede gedachten over Allah, want Allah zegt in een H’adieth al-Qoedsie (Hadiet die niet tot de profeet maar tot Allah teruggeleid wordt).

Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben, Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, Als hij Mij in een gemeenschap noemt noem ik hem in een gemeenschap die beter is…” (Overgeleverd door imaam al-Boekhaari: 7066 en Moeslim: 2675)


Denkt over Allah dat Hij jou zal eren en barmhartig zal wezen, jou zal geven wat je wenst en jou geluk zal geven in deze wereld en het Hiernamaals, want hij houdt van de rechtvaardige dienaren, en Zijn vrome dienaren. En u, met dank aan Allah, bent onlangs tot de islaam toegetreden, met weinig zonden. Wees verheugd met een aangename leven zoals Allah zegt: Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.” (Soerat an-Nahl (16) aayah 97).

We vragen Allah om u te helpen en je angst en zorgen weg te nemen.


En Allah weet het beste.


Bron: islamqa.com van Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid- moge Allah hem behouden- Vraagnummer:
46623.

mos

Vraag: hoe komt het dat een mens zijn Heer aanroept maar hij wordt (zijn smeekbede) wordt niet verhoord?! Terwijl Allah zegt: “En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren.” (Soerat Ghaafir: 60)

Antwoord: Alle lof is voor Allah de Heer van de werelden en de zegeningen en vrede over de boodschapper van Allah en zijn metgezellen. Ik vraag Allah voor en mij en mijn broeders van de moslims om ons allen te leiden naar de juiste geloofsovertuiging zowel in uitspraken als in daden. Allah zegt: “En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren.” (Soerat Ghaafir: 60). De vraagsteller vraagt hoe het kan dat iemand zijn Heer aanroept en vervolgens wordt zijn smeekbede niet verhoord, dit brengt hem in verwarring. In werkelijkheid is deze vers dat Allah hier een belofte maakt, en Allah breekt nooit zijn belofte. De vers is duidelijk en dat is dat Allah de smeekbede van degene die smeekbeden verricht verhoord. Het antwoord op deze vraag is als volgt: we dienen te weten dat acceptatie en aanvaarding van smeekbeden gebonden is aan bepaalde voorwaarden:

Als eerste:
Zuiverheid tot Allah; dit betekent dat de mens zuiver in zijn smeekbeden dient te zijn wanneer hij zijn Heer aanroept. Zijn hart dient aanwezig te zijn, de dienaar dient te weten dat Allah in staat is zijn smeekbede te verhoren, en hier de hoop op te vestigen.

Als tweede:
De mens dient ten tijde van de smeekbeden dat hij zeer behoeftig is tot Allah, het is Allah alleen die de smeekbeden van degene die in nood zit verhoort en aanvaardt en schadelijkheid opheft. Maar wanneer iemand zijn Heer aanroept terwijl hij niet het gevoel heeft behoeftig te zijn, maar Allah alleen maar aanroept als gewoonte: van deze persoon kan je niet verwachten dat zijn smeekbeden verhoort worden.

Derde voorwaarde:
Men dient de verboden zaken te vermijden wat betreft zijn voedsel. Het eten van voedsel wat verboden is, vormt een afscheiding tussen de mens en de aanvaarding van zijn smeekbeden. De boodschapper van Allah zei: “Allah is goed en aanvaardt alleen het goede en Hij heeft de gelovigen met hetzelfde opgedragen waarmee Hij de profeten heeft opgedragen. Allah zegt: “O boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden. Voorwaar, Ik ben Alwetend over wat jullie doen.” (Soerat al-Moe’minien: 51).
En Allah zegt: “O jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien.” (Soerat al-Baqarah: 172). Daarna noemde hij een reiziger onder het stof met verwarde haren die zijn handen opheft tot de hemel terwijl zijn eten, zijn drinken en kleding Haraam (verboden) zijn, hoe kunnen zijn smeekbeden dan verhoort worden?!” (Overgeleverd door Moeslim en at-Thirmidi).
De boodschapper van Allah noemt in deze overlevering dat het niet vanzelfsprekend is dat de smeekbede van deze persoon verhoord wordt ondanks de oorzaken die er zijn dat zijn smeekbede verhoord wordt en dat zijn:
1/ het heffen van de handen tot de hemel tot Allah, aangezien Allah zich in de hoogte bevindt boven Zijn ‘Arsh(Troon). Het opheffen van de handen tot Allah is een reden dat een smeekbede verhoort wordt zoals gekomen is in een overlevering die wij vinden in Moesned van imaam Ah’mad: “De boodschapper zei: “Allah is Hayyie’oen Kariem, twee eigenschappen van Allah, schaamt zich en is hartelijk (gastvrij), Hij schaamt zich om de handen die zijn opgeheven tot Hem terug te laten keren met een nul op de rekwest.” (Sahieh verklaart door Sheikh al-Baanie in Sahieh al-Djaami’).

2/ deze man roept zijn Heer aan met de benaming “O Rabb” ( O Heer). Toenadering zoeken tot Allah middels deze naam is een reden dat smeekbeden verhoort wordt. Omdat de Rabb de Schepper is, de Koning is, en Regelaar is van alle zaken, in Zijn Handen zitten de zaken van de hemelen en de aarde. Daarom vinden wij dat de meeste smeekbeden in de Qor-aan beginnen met deze Geweldige Naam (Rabb) zoals: “Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof: Gelooft in jullie Heer, dus geloven wij. Onze Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen. Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers belooft hebt en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet.”
En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoort, (zeggend:) “Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu man of vrouw is, jullie komen uit elkaar voort.” (Soerat aal-Imraan: 193-195).

3/ deze man genoemd in de overlevering was een reiziger, en een reis is een reden dat een smeekbede verhoort wordt. Wanneer de mens op reis is, dan is zijn besef des te meer hoe behoeftig hij is tot zijn Heer. Zijn behoeftigheid tot zijn Heer is veel meer dan wanneer hij geen reiziger is en bij zijn gezin en familie is. De kenmerk onder het stof en met verwarde haren heeft ook invloed op de acceptatie van smeekgebeden, het is alsof deze man zichzelf vergeten is en alleen maar zich tot Allah richt. Het onder het stof zitten met verwarde haren heeft zeker invloed op de aanvaarding van de smeekgebeden zoals in de overlevering van ‘Aboellah ibn’ Amr waarin de boodschapper van Allah zegt: “Allah spreekt groot over de pelgrims de dag van ‘Arafah bij (en prijst hen hij) de engelen en Zegt: “Kijk naar Mijn dienaren; zij zijn tot Mij gekomen onder het stof en met verwarde haren.” (Overgeleverd door Ah’mad in zijn Moesned).

Ondanks dat er al deze redenen van aanvaarding van de smeekgebeden aanwezig zijn, heeft het geen nut.. Waarom niet?! Omdat het voedsel, kleding en drank van deze man verboden zijn, daarom zei de boodschapper van Allah: “Hoe kan hij dan verhoord (zijn smeekbede) worden?!” Dus wanneer deze voorwaarden voor de acceptatie van smeekbeden afwezig zijn dan is aanvaarding van smeekbeden ver te zoeken. Wanneer de voorwaarden wel aanwezig zijn, maar desondanks worden de smeekbeden niet aanvaard, dan zit hierachter een wijsheid die Allah alleen weet. Degene die deze smeekbede doet kent deze niet.

“Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.” (Soerat al-Baqarah: 216).
Het is ook belangrijk te weten dat wij niet te overhaastig moeten zijn en de aanvaarding van de smeekgebeden gaan afwachten. Dit is een reden dat de aanvaarding van de smeekgebeden tegen wordt gehouden zoals gekomen is in een overlevering“via Aboe Hurayrah dat de boodschapper van Allah zei: “De smeekbede van een dienaar wordt verhoord zolang hij niet een slechte smeekbede doet, of een smeekbede doet om familiebanden te verbreken of haastig is in zijn smeekbede.” Er werd gevraagd: “O boodschapper van Allah, wat houdt dat in ‘haastig zijn in je smeekbeden’? Hij antwoordde: “Dat iemand zegt: ik heb smeekbeden gedaan, ik heb smeekbeden gedaan en ik zie niet dat ik verhoord wordt, hij zal droefheid hebben, en smeekbeden achterwege laten.” (overgeleverd door imaam Moeslim).

En Allah is Degene die naar succes leidt

Bron: website van weledele Sheikh Moh’amed ibn Saalih al-‘Oethaimeem-(www.ibnothaimeen.com) moge Allah hem Barmhartig zijn- Fataawa at-Tawheed/ arkaan al-Islaam.